Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ysgolion Iach / Healthy Schools

                    

Mae'r ysgol yn ymrwymedig i nodau'r cynllun Ysgolion Iach ac yn annog disgyblion i fwyta'n iach ac i gadw'n heini. Mae yna ffyrdd allwch chi helpu eich plant hefyd.

Rydyn yn ceisio darparu amgylchedd bwyta croesawgar, a allwch chi geisio annog eich plant i ddod a bocsys bwyd iach hefyd. Ceisiwch gynnwys bwydydd lliwgar fel tomato, pupurau, ffrwythau yn y pecynnau bwyd. Gallwch fod mor greadigol ac yr hoffwch.

Mae ffrwyth yn cael ei werthu yn yr ysgol a gall y plant ddewis amrywiaeth o ffrwyth yn ystod amser egwyl.

Fe fydd y cyngor ysgol yn glwm â chreu reseitiau iachus. Felly cofiwch gymryd cip olwg a cheisio creu rhai eich hun.

 

The school is committed to the Health Schools Indicators and we encourage our pupils to exercise and eat healthily. There are ways you can help your children too.

We try to provide a warm and friendly eating environment, you could also prepare healthy lunch options for your child. Try to include colourful foods such as tomatoes, peppers and fruits. You can be as creative as you like.

Fruits are sold in the school and your child can select from a range of fruits break time. 

The Cyngor Ysgol will look at creating healthy recipes, so keep an eye out and try to create some of your own.

Dyma rhai syniadau / Here are some ideas

Gofalydd Ifanc y Flwyddyn - Young Carer of the Year

 

Llongyfrachiadau anferth i LW o Flwyddyn 5 am gipio gwobr gofalydd ifanc y flwyddyn yng ngwobrau Nation Hits eleni. Rydym yn falch iawn o'i llwyddiant ac yn dathlu ei gallu i ofalu am eraill.

 

Huge congratulations to LW from Bl 5 for winning the Young Carer of the Year award at this year's Nation Hits awards. We're very proud of her success and of her ability to care for others.

Dangosyddion Cenedlaethol ar Gyfer Ysgol Iach / National Indicators for a Healthy School

Top