Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ysgolion Iach / Healthy Schools

                    

Mae'r ysgol yn ymrwymedig i nodau'r cynllun Ysgolion Iach ac yn annog disgyblion i fwyta'n iach ac i gadw'n heini. Mae yna ffyrdd allwch chi helpu eich plant hefyd.

Rydyn yn ceisio darparu amgylchedd bwyta croesawgar, a allwch chi geisio annog eich plant i ddod a bocsys bwyd iach hefyd. Ceisiwch gynnwys bwydydd lliwgar fel tomato, pupurau, ffrwythau yn y pecynnau bwyd. Gallwch fod mor greadigol ac yr hoffwch.

Mae ffrwyth yn cael ei werthu yn yr ysgol a gall y plant ddewis amrywiaeth o ffrwyth yn ystod amser egwyl.

Fe fydd y cyngor ysgol yn glwm â chreu reseitiau iachus. Felly cofiwch gymryd cip olwg a cheisio creu rhai eich hun.

 

The school is committed to the Health Schools Indicators and we encourage our pupils to exercise and eat healthily. There are ways you can help your children too.

We try to provide a warm and friendly eating environment, you could also prepare healthy lunch options for your child. Try to include colourful foods such as tomatoes, peppers and fruits. You can be as creative as you like.

Fruits are sold in the school and your child can select from a range of fruits break time. 

The Cyngor Ysgol will look at creating healthy recipes, so keep an eye out and try to create some of your own.

Dyma rhai syniadau / Here are some ideas

Clwb Swmba disgyblion yr Iau💃🏼

Still image for this video

BAE42D67-B7CA-4806-B022-DAB33F07CED8.MOV

Still image for this video

B1652106-6EE7-473D-B9F3-D9E183FE857D.MOV

Still image for this video

4F43A2D8-EDB6-4BD5-AF5C-84FC98F4907A.MOV

Still image for this video

Clwb Coginio Bl 5 a 6

Gwasanaeth wythnos iach

Still image for this video

Sesiwn sgiliau bwyta'n iach

Dyma disgyblion blwyddyn 6 yn arwain sesiwn sgiliau bwyta'n iach i flwyddyn 3 a 4.
 

 

Gweithgareddau'r urdd

Cystadleaeth pel rhwyd yr urdd

Gofalydd Ifanc y Flwyddyn - Young Carer of the Year

 

Llongyfrachiadau anferth i LW o Flwyddyn 5 am gipio gwobr gofalydd ifanc y flwyddyn yng ngwobrau Nation Hits eleni. Rydym yn falch iawn o'i llwyddiant ac yn dathlu ei gallu i ofalu am eraill.

 

Huge congratulations to LW from Bl 5 for winning the Young Carer of the Year award at this year's Nation Hits awards. We're very proud of her success and of her ability to care for others.

Dosbarth Mrs Griffiths yn dysgu am effaith ymarfer corff/ Mrs Griffiths' class learning about the effects of exercise

Blwyddyn 2 Mrs Griffiths yn mwyhau cadw'n heini yn yr awyr agored/ Mrs Griffiths' Year 2 enjoying keeping fit outdoors.

Daeth y nyrsus i mewn i gael sgwrs gyda Blwyddyn 5 am y glasoed. Cafwyd cyfle i ofyn cwestiynnau a trafod beth sy'n digwydd wrth i ni dyfu.

The county nurses came into class today to have a chat about puberty and what happens to us when we grow. We had the opportunity to ask questions and discuss some issues.

e-Ddiogelwch i Rieni - e-Safety for Parents

PC Bowen oedd wrth y llyw unwaith eto wrth iddo roi ei amser i roi cyflwyniad ar e-Ddiogelwch yn yr ysgol. Cofwich fynd i wefan yr ysgol am fwy o wybodaeth.

 

PC Bowen held a very useful forum on e-Safety for Parents. A very informative and interesting message and don't forget the school's e-Safety page for more information and advice.

 

http://www.yggpontybrenin.com/e-ddiogelwch-e-safety-1/ 

 

 

Yn ystod yr hanner tymor yma mae Blwyddyn 6 yn dysgu am fwydydd maethlon a ffitrwydd, ac hefyd paratoi byrbrydau iachus.

During this half term Year 6 are learning about nutritious food and fitness, whilst also preparing healthy snacks. 

 

                           

Daeth PC Bowen i'r dosdbarth i gael sgwrs wych am ymddygiad gwrth gymdeithasol. Dyma ychydig o'r gweithgareddau.

PC Bowen came to talk about Anti Social Behavior with the children. He was brilliant as ever and here are some photos. 

Diogelwch Cyffuriau PC Bowen

Cafodd Blwyddyn 6 y cyfle i drafod nifer o bethau ynglyn a chyffuriau a diogelwch gyda PC Bowen yn ddiweddar. Diolch o galon i PC Bowen am ei waith arbennig gyda'r plant.

 

The brilliant PC Bowen came in to talk to us about drugs and related issues recently to keep our children safe. Thank you for the brilliant and informative session PC Bowen.

         

Daeth Glenys o Childline i'r ysgol unwaith eto y flwyddyn hon i siarad am bwysigrwydd Childline. Cafodd blant yr Iau y cyfle i ofyn cwestiynnau a dysgu y rhifau pwysig a gwefanau pwysig. Mae Childline hefyd yn cefnogi Hawliau Plant fel YGG Pontybrenin 

 

Glenys from Childline came to school once again this year to talk about the work and importance of Childline. The children of the junior department had the opportunity to ask questions and learn the important numbers and websites. Childline too support the Rights of the Child, just like YGG Pontybrenin.

 

Cofiwch ymweld a gwefan Childline os oes unrhyw broblem / Remember to visit the Childline website if you have a problem

 

https://www.childline.org.uk/Explore/Pages/Buddy.aspx

Blwyddyn 1

Creu cuddfan. Codi brigau a chydweithio yn y goedwig.

Dosbarth Mrs Griffiths

Gweithgareddau Ysgolion Iach Dosbarth Miss West

Swanlinx - Iechyg a Ffitrwydd

 

Ar ôl diwrnod o ymarfer corff yn Abertawe daeth tîm Swanlinx i'r ysgol ar y 24/03/15 i gynnal gweithdy holiadur gyda blwyddyn 5 a 6 lle roedd y cwestiynnau yn ymwneud a ffitwrydd a iechyd y plant. Mae'r holiadur yn cyd-fynd a'n polisi ysgol iach.

 

Swanlix came back to school to complete a survey of healthy lifestyle and fitness which coincides with our Healthy Schools policy.

       

 

Dangosyddion Cenedlaethol ar Gyfer Ysgol Iach / National Indicators for a Healthy School

Top