Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd / Literacy

Tymor yr Haf / Summer Term

O fewn y tymor nesaf byddwn yn ffocysu ar y canlynol / 

During this term we will be focusing on the following:  

 

Llafar / Oracy

Tasg cyflwyniad llafar: Creu cyflwyniad Cymraeg wedi selio ar un o'r gwledydd sy'n cystadlu yn y Gemau Olympaidd.

Oral presentation task:  Create a Welsh language presentation based on one of the countries competing in the Olympic Games.

 

Darllen / Reading

Wrth baratoi ar gyfer y Profion Cenedlaethol ar ddiwedd tymor y Gwanwyn, bydd disgyblion yn cwblhau gweithgareddau sydd wedi'u hysbrydoli gan fformat y prawf darllen. I ymarfer adref rydym yn argymell defnyddio'r adnodd 'Ditectif Geiriau' sydd ar Hwb./ In preperation for the National Tests at the end of the Spring term, pupils will also be completing activities inspired by the reading test format. To practice at home we recommend using the Hwb resource 'Ditectif Geiriau'.

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod y tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig o fewn y genre Dyddiadur, Llythyr, Mynegi barn a pherswad / During this term we will be writing within the Diary Writing and Expressing opinion and persuasive writing genres.

 

Gramadeg / Grammar

Bydd y disgyblion yn dysgu am: / The pupils will learn:

 • Atalnodi gan ddefnyddio priflythyren, atalnod llawn, ebychnod a gofynnod yn gywir/ Punctuation by correct use of capital letters, full stops, exclamation marks and question marks;
 • Gofyn ac ateb cwestiynau'n gywir / Asking and answering questions accuratel;
 • Y Collnod / The Apostrophe
 • Berfau cryno / Verbs
 • Dyfynodau / Speech marks
 • Adferfau Adverbs
 • Negyddu brawddegau Negative sentence

Tymor yr Hydref Autumn Term

O fewn y tymor nesaf byddwn yn ffocysu ar y canlynol: 

During this term we will be focusing on the following:  

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. 

Each pupil has a reading book (Welsh and English) and they are expected to bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod y tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig o fewn y genre Adroddiad a Dyddiadur. 

During this term we will be writing within the Report writing and Diary writing genres.

 

Gramadeg / Grammar

Bydd y disgyblion yn dysgu am: / The pupils will learn:

 • Trefn yr Wyddor Alphabetical order;
 • Atalnodi gan ddefnyddio priflythyren, atalnod llawn, ebychnod a gofynnod yn gywirPunctuation by correct use of capital letters, full stops, exclamation marks and question marks;
 • Defnyddio a deall swyddogaethau geiriau - enwau, berfau ac ansoddeiriau Understanding and use of words – names, verbs and adjectives;
 • Gofyn ac ateb cwestiynau'n gywir / Asking and answering questions accurately.

Cân Yr Wyddor 🍎 | The Cyw Alphabet Song

Top