Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 a 4

Ffair Nadolig / Christmas fair

Ar gyfer y ffair Nadolig gwnaethom ni greu addurniadau yn defnyddio hen fotymau wedi'u hailgylchu. Gwnaethom greu coed Nadolig bach pert allan o'r botymau drwy wau llinyn o metal drwy'r botymau wedi trefnu o'r lleiaf i'r mwyaf. Ymgyrch llwyddiannus!

For the Christmas fair we created decorations using old recycled buttons . We created small pretty Christmas trees by weaving metal string through the buttons sorted from small to large. A successful operation!

Dinasyddiaeth fyd-eang / Global citizenship

Heddiw gwnaethom ddysgu mwy am addysg yn Lesotho. Dyma ni yn edrych ar luniau o agweddau gwahanol o ddysgu yn Lesotho. Gwnaethom ystyried beth hoffwn wybod mwy am. Ar ddiwedd y sesiwn gwnaethom sylweddoli pa mor lwcus rydym ni yng Nghymru. 

Today we learnt more about education in Lesotho. Here we are looking at a series of pictures of different aspects of education in Lesotho and contemplating what we'd like to know more about. At the end of the session we realised how lucky we are in Wales.  

Cynllunio cartref Eco newydd / Designing a new Eco home

Derbyniodd Blwyddyn 3 neges mewn potel o Gapten Carwyn. Gofynnodd Capten Carwyn i Flwyddyn 3 ei helpu i gynllunio cartref eco newydd ar ei ynys. Rhaid oedd cynnwys 2 ffynhonnell egni adnewyddadwy. Felly, i ddechrau gwnaethom ganolbwyntio ar ddysgu mwy am egni adnewyddadwy drwy ddarganfod sut mae'r ffynonellau yn gweithio a'u manteision ac anfanteision:

Year 3 received a message in a bottle from Captain Carwyn. The message asked if they could help Captain Carwyn design a new eco home on his island. The design needed to include 2 renewable energy sources therefore we learned more about the different renewable energy sources, how they work and their advantages and disadvantages:

Ailgylchu Recycling

Er mwyn paratoi ar gyfer ymholiad wyddonol i ddod o hyd i ba fin yn ein dosbarth rydym ni'n ei ddefnyddio mwyaf gwnaethom gyflawni gweithgaredd didoli sbwriel.

In order to help us prepare for a science investigation to discovering which bin in our class we used most, we completed a  sorting activity to sort our rubbish. 

Cynlluniwyd posteri hyfryd gan flwyddyn 3 er mwyn hybu ailgylchu yn y dosbarth.

Year 3 designed some brilliant posters to help promote recycling in the classroom. 

Creu matiau lle / Creating placemats

Ar gyfer diwrnod 'Hwyl i'r Teulu' gwnaeth Blwyddyn 3 greu matiau lle yn ail-ddefnyddio adnoddau wedi'i ailgylchu. Gwelir y lluniau isod yn dangos y broses creu:

Year 3 created  placemats to sell at the 'Fun for the family' day using recycled materials. Below you will find photos of the creative process: 

Milltiroedd bwyd / Food miles

Yn rhan o wers dinasyddiaeth gwnaeth Blwyddyn 3 cymryd rhan mewn gweithgaredd ymchwil. Rhaid oedd dod o hyd i'r milltiroedd bwyd mae ambell ffrwythau yn teithio i'n cyrraedd ni yng Nghymru:

As part of a citizenship lessons Year 3 took part in a research activity. The task was to discover the food miles certain fruit travel to reach us here in Wales:

Plannu llysiau / Planting vegetables

Gwnaeth Blwyddyn 3 fwynhau plannu, tyfu a bwyta letysen:

Year 3 enjoyed planting, growing and eating some luscious lettuce:

                                      
Top