Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 - Miss Saunders

Ein Gwibdaith i Benbre

Heddiw, cafon ni lawer o hwyl a sbri ym Mhenbre! 

Today, we had lots of fun in Pembrey! 

 

 

Cystadleuaeth Pêl-droed!⚽ Football competition! ⚽

Rownderi!🏏 Rounders!🏏

Mabolgampau 2021!

Dyma luniau ohonom ni cyn y Mabolgampau. Fideo i ddod yn fuan!

Here are some photos of us before the Sports Day. Video to come shortly!

Dyma ni - wedi gorffen cystadlu!

Here we are - finished competing!

Gwisgo coch i Gymru!

25.06.2021: Heddiw, gwnaethon ni wisgo coch i ddangos ein cefnogaeth ni, i dîm pêl-droed Cymru yng nghystadleuaeth yr Ewros. C'mon Cymru!!

25.06.2021: Today, we wore red to show our support to the Welsh football team. C'mon Cymru!! 

Pob lwc Cymru!!

Still image for this video

Darllen Dros Gymru 2020-21

Llongyfarchiadau enfawr i dîm Blwyddyn 3 a 4 am gystadlu yng nghystadleuaeth 'Darllen Dros Gymru 2020-21' ac ennill y rownd sirol! Gwnaeth y tîm trafod y llyfr 'Genod Gwych a Merched Medrus' a pherfformio hysbyseb i ddenu darllenwyr i'r llyfr. Trafodaeth a pherfformiad graenus tu hwnt, da iawn chi!

Congratulations to the Year 3 and 4 team for competing in the 'Darllen Dros Gymru 2020-21' (Reading for Wales 2020-21) competition and winning the county round! The team discussed the book 'Genod Gwych a Merched Medrus' and performed an advert to attract readers to the book. An excellent discussion and performance, well done!

Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth 2021

26.03.2021: Heddiw, gwnaethon ni bow gwallt a/neu gadwyn allwedd er mwyn codi ymwybyddiaeth ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth. Dyma enillwyr y dosbarth. 

26.03.2021: Today, we designed a hair bow and/or key chain to raise awareness for Autism Awareness Week. Here are the class winners. 

Diwrnod Rhyngwladol Syndrom Down

World Down Syndrome Day 

 

22.03.2021: Dyma ni yn gwisgo ein sannau od i godi ymwybyddiaeth o Syndrom Down. 

22.03.2021: Here we are wearing our odd socks in order to raise awareness of Down Syndrome. 

 

 

 

20.03.2021: Heddiw, fe wnaethon ni wisgo coch a rhannu ein hoff jôcs ar gyfer Diwrnod Trwyn Coch.

20.03.2021: Today, we wore red and shared our favourite jokes for Red Nose Day.

 

 

13.11.2020  - Heddiw, gwisgon ni ein pyjamas er mwyn dathlu Diwrnod Plant mewn Angen! 

13.11.2020 - Today, we wore our pyjamas to celebrate Children in Need! 

                                             

8.10.2020: Heddiw, gwnaethon ni wisgo melyn er mwyn dangos i bobl ifanc nad ydynt ar ben ei hun gyda’i Iechyd Meddyliol. Rydym eisiau atgoffa pawb pa mor bwysig yw hi i siarad am eu teimladau.

8.10.2020: Today, we wore yellow to show young people that they are not alone with their Mental Health. We wanted to remind everyone about the importance of talking about their feelings. 

Ein Diwrnod Cyntaf!

Our First Day!

Top