Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd / Numeracy

Tablau / Times tables

Mae angen i'ch plentyn ddysgu eu tablau hyd at 12 x 12.  Mae'r plant yn defnyddio'u tablau yn ddyddiol o fewn y gwersi Mathemateg.  Y ffordd orau i'w dysgu yw i adrodd y tablau yn defnyddio'r patrwm yma:

"Un dau yw dau

   Dau dau yw pedwar

      Tri dau yw chwech..."

Your child needs to learn their times table up to 12x12.  The pupils use their tables daily within Maths lessons.  The best way to learn them is to chant them using the above pattern. 

Gallwch wneud ymarferion ar y cyfrifiadur fel 'Hit the Button', 'Daily 10' a gemau mathemateg arall.

You can play maths games online such as 'Hit the button', 'Daily 10' and other maths games.

Tymor yr Hydref / Autumn Term 

Y tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi Mathemateg: 

            During this term we will be focusing on the following during our Maths lessons:   

         

  • Dysgu tablau hyd at 2, 5, 10, 3 a 4 / Learn times tables up to 2, 5, 10, 3 and 4;

 

  • Ysgrifennu rhifau hyd at fil Writing number to a thousand;

 

  • Adio a thynnu 1, 10 a 100 at unrhyw rif / Adding and subtracting 1, 10 and 100 at any number;

 

  • Amcangyfrif i'r 10 a'r 100 agosaf Estimating to the nearest 10 and 100;

 

  • Dilyniannau rhif e.e. cyfrif fesul 2, 3, 4 o wahanol bwyntiau cychwyn / Number sequences i.e. counting by 2, 3, 4 from different starting points;

 

  • Adio tri rhif dau-ddigid /Add three two-digit numbers;

 

  • Defnyddio arian i dalu am a chyfri newid hyd at £5 / Use money to pay for items and calculate change up to £5;

 

  • Darllen yr amser ar gloc analog a digidol i'r pum munud agosaf Tell the time on an analogue and digital clock to the nearest five minutes.

 

  • Adnabod ffracsiynau gwahanol fel rhan o un cyfan To recognise  fractions as part of a whole.
Top