Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Oriel / Gallery

Gweithgareddau Pontio Gwyr

Gwyr Transitioning Activities

Rwbio Dail

Leaf Rubbings

Creu Llosgfynydd

Creating a Volcano

Trip i'r Llyfrgell!

A Trip to the Library!

 

Braf oedd ymweld a Llyfrgell Gorseinon ar ol dros ddwy flynedd. Dewisom ein hoff lyfrau a'u darllen yn yr haul!

 

What a joy it was to visit Gorseinon library after more than two years. We chose our favourite books and read them in the sun!

Hwyl yn yr Haul!

Fun in the Sun!

Peintio gyda Phaent Dyfrlliw

Painting with Watercolours

 

Dysgom ni technegau gwahanol ar sut i beintio gyda phaent dyfrlliw.

Here we learned different techniques for painting with watercolours. 

 

Diwrnod Syndrom Down

World Down Symdrome Day

 

Gwyliwch fideo Bethan a Grace i ddysgu sut i gyfathrebu trwy Makaton!

Watch Bethan and Grace’s video on how to communicate using Makaton!

 

 

trim.D150B6C0-D0AD-45D5-8D52-1B0D49486F54.MOV

Still image for this video

Creu Smŵddi!

Making Smoothies!

 

Cawsom amser blasus yn creu smŵddis heddiw! Roedd cymaint ohonoch chi wedi eu mwynhau, mae’r cynhwysion wedi eu rhestru isod i chi eu hail-greu yn y tŷ!
We had a delicious time making smoothies today! So many of you enjoyed these, the list of ingredients are listed below for you to have a go making them at home!

 

Smŵddi 1

 • mango 
 • passion fruit
 • grawnwin / grapes
 • sudd oren / orange juice

 

Smŵddi 2

 • mafon / raspberries
 • mefus / strawberries 
 • llys / blueberries
 • afal / apple
 • sudd afal / apple juice

 

Smŵddi 3

 • banana
 • sbigoglys / spinach
 • uwd / oats
 • llys / blueberries
 • sudd afal / apple juice

 

Smŵddi 4

 • afal / apple
 • mefusn/ strawberries 
 • mango
 • mafon / raspberries 
 • sudd oren / orange juice 

 

 

 

Gweithdy Codio gyda Code Club Wales

Coding Workshop with Code Club Wales

Creu clociau yn y warchodfa

Creating clocks in the nature reserve 

Gwers Gwyddoniaeth yng Ngŵyr

A Science Lesson in YG Gŵyr 

 

Cawsom amser arbennig heddiw yn cynnal arbrawf gwyddonol!Diolch i Miss Richards am wers wych!

We had a fantastic time today conducting a science experiment! Thank you to Miss Richards for an excellent lesson!

Aml-ieithrwydd trwy Lego!

Multilingualism through Lego!

 

Dyma ni’n dysgu lliwiau’r enfys mewn ieithoedd gwahanol gan defnyddio Lego. Amser chwarae!
This is us learning the colours of the rainbow in different languages using Lego! We even had play time at the end of the lesson!

Creu cysgod gwrth-ddŵr

Creating a waterproof shelter 

 

Ar ôl cynllunio’u cysgodion, aeth y plant ati i’w hadeiladu gan sicrhau eu bod yn atal dŵr! Ond a gawson nhw lwyddiant?!

After designing their shelters, the children went about building them, whilst ensuring that they were waterproof! But were they successful?!

Diwrnod y Llyfr

World Book Day

Dydd Gwyl Dewi

St David's Day

Adeiladu Cysgod 

Building a Shelter 

Ymweliad â’r Theatr a’r Amgueddfa

A Visit to the Theatre and Museum

 

Dysgom am drychineb yr Arandora Star gyda gweithdy gwych a pherfformiad anhygoel gan gwmni theatr Na’Nog.

We learnt about the distaster of the Arandora Star through a fabulous workshop and an amazing performance by Na’Nog Theatre Company. 

Pêl-Rwyd

Netball

 

Llongyfarchiadau i dîm pêl-rwyd blwyddyn 6 ar ennill eu gêm cyntaf i ffwrdd yn erbyn YGG Gellionnen. 

Congratulations to our year 6 netball team on their victory and first away game against YGG Gellionnen. 

Diwrnod Santes Dwynwen yn y Warchodfa!

Saint Dwynwen’s Day in the Woods!

 

Cawsom amser hyfryd yn y warchodfa yn creu llawer o galonnau ar gyfer diwrnod Santes Dwynwen. 

We had a LOVEly time in the forest creating hearts for Saint Dwynwen’s Day. 

Taith Gerdded Noddedig

Sponsored Walk

 

Cawsom amser arbennig ar ein taith gerdded noddedig 5k! Da iawn i bawb a gymerodd rhan a diolch i bawb a gyfrannodd at y cyfanswm anhygoel o £9524!

We had an excellent time on our 5k sponsored walk! Well done to everyone who took part and thank you to all of those who contributed to the unbelievable total of £9524!

Top