Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 - Miss Dark

Miss Dark - Athrawes Blwyddyn 3

Ein Diwrnod Olaf

Our Last Day

Hwyl fawr, Blwyddyn 3!

Still image for this video

Mabolgampau 2021!

Dyma luniau ohonon ni cyn y Mabolgampau. Fideo i ddilyn yn fuan!

Here are some photos of us before the Sports Day. Video to follow soon!

Dyma ni ar ôl gorffen y Mabolgampau. 

Here we are after finishing the Sports Day

Gwisgo coch i Gymru!

Heddiw, gwnaethon ni wisgo coch i ddangos ein cefnogaeth i dîm pêl-droed Cymru yn yr Ewros.

Today, we wore red to show our support to the Welsh football team in the Euros.

C'mon Cymru!

Still image for this video

Darllen Dros Gymru 2020-21

Llongyfarchiadau enfawr i dîm Blwyddyn 3 a 4 am gystadlu yng nghystadleuaeth 'Darllen Dros Gymru 2020-21' ac ennill y rownd sirol! Gwnaeth y tîm trafod y llyfr 'Genod Gwych a Merched Medrus' a pherfformio hysbyseb i ddenu darllenwyr i'r llyfr. Trafodaeth a pherfformiad graenus tu hwnt, da iawn chi!

Congratulations to the Year 3 and 4 team for competing in the 'Darllen Dros Gymru 2020-21' (Reading for Wales 2020-21) competition and winning the county round! The team discussed the book 'Genod Gwych a Merched Medrus' and performed an advert to attract readers to the book. An excellent discussion and performance, well done!

Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth 2021

Heddiw, gwnaethon ni bow gwallt a/neu gadwyn allwedd er mwyn codi ymwybyddiaeth ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth. Dyma enillwyr y dosbarth...gwnaeth y bow ennill y gystadleuaeth ysgol hefyd ac mae'n cael ei droi mewn i bow go iawn!

Today, we designed a hair bow and/or key chain to raise awareness for Autism Awareness Week. Here are the class winners...the bow won the school competition too and is being made into a real life bow!

20.3.2021

Heddiw, gwnaethon ni wisgo coch a rhannu ein hoff jôcs ar gyfer Diwrnod Trwynau Coch.

Today, we wore red and shared our favourite jokes for Comic Relief - Red Nose Day.

Ychydig o jôcs y dosbarth | A few of our jokes

Still image for this video

13.11.2020

Heddiw, gwnaethon ni wisgo mewn pyjamas ar gyfer diwrnod BBC Plant Mewn Angen.

Today, we wore our finest PJs for BBC Children in Need.

Gwnaethon ni gynnal cystadleuaeth i liwio pos Pudsey. Dyma'r grwp fuddigol...

We held a competition to colour the Pudsey puzzle. Here are the winners..

.

8.10.2020

Heddiw, gwnaethon ni wisgo melyn er mwyn dangos i bobl ifanc nad ydynt ar ben ei hun gyda’i Iechyd Meddyliol.

Today we wore yellow to show young people that they are not alone with their Mental Health.

Dyma lluniau ohonom yn ein 'photo booth' arbennig.

Here are some photos of us in our special photo booth.

Ein Diwrnod Cyntaf

Our First Day

Top