Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Swyddfa Ar-lein / Online Office

GWISG YSGOL / SCHOOL UNIFORM

 

Mae gan yr ysgol wisg swyddogol a gofynnir i rieni i wneud pob ymdrech i gefnogi hyn trwy wisgo eu plant yn addas a thaclus. Dylid labelu pob dilledyn.

 

Gwisg swyddogol yr ysgol yw:

  • Siwmper werdd gyda bathodyn yr ysgol
  • Crys polo melyn gyda bathodyn yr ysgol
  • Trowsus, sgert, siorts neu frat lwyd (o unrhyw siop)
  • Ffrog "gingham" gwyrdd (dewisol yn yr haf - ar gael o unrhyw siop)
  • Esgidiau du

 

Gallwch brynu ein gwisg ysgol ar lein o Bergoni (www.bergoni.co.uk - gellir cael yr eitemau wedi eu postio i'ch ty) neu o nifer o siopau gwisg ysgol lleol.

 

The school has an official uniform and we ask that parents make every effort to support this by dressing their children appropriately and smartly. Each item of clothing should be labelled with the child's name.

 

The official school uniform is:

  • Green jumper with the school logo
  • Yellow polo shirt with the school logo
  • Grey trousers, skirt, shorts or pinafore (from any shop)
  • Green gingham dress (optional for summer - available from any shop)
  • Black shoes

 

Our uniform can be purchased online from Bergoni (www.bergoni.co.uk - items can be posted directly to your home) or from a number of local school uniform outlets.

PRESENOLDEB / ATTENDANCE

 

Cofiwch adael i ni wybod os ydych yn bwriadu mynd a'ch plentyn ar wyliau o fewn tymor ysgol drwy gwbwlhau un o'r ffurflenni a ellir eu lawrlwytho isod (mae copiau caled hefyd ar gael o Swyddfa'r Ysgol). Dim ond mewn sefyllfaoedd anarferol iawn bydd absenoldeb eich plentyn yn cael ei awdurdodi, a gallwch fod mewn sefyllfa o gael eich dirwyo o ganlyniad i'r absenoldeb.

 

Please remember to let us know if you intend to take your child out of school for a holiday during term time by completing the form which can be downloaded below (hard copies also available from the School Office). Your child's absence will only be authorised in very exceptional circumstances, and you may be eligible for a Penalty Notice as a result of the absence.

PRYDAU YSGOL / SCHOOL DINNERS

 

Darperir prydau twym yn ddyddiol, ac annogwn i chi fod yn talu am ginio ysgol eich plentyn dros sQuid. Mae copi o'r fwydlen ddiweddaraf ar gael drwy fynd i www.abertawe.gov.uk/bwydlenPrydauYsgolion. Gall eich plentyn hefyd ddod a brechdanau / pecyn bwyd gydag ef / hi os yw hyn yn well gennych. Mae'r ysgol yn aelod o'r "Rhwydwaith Ysgolion Iach" ac yn rhoi pwyslais mawr ar fwyta'n iach.

 

Os ydych yn derbyn cymhordaliadau, mae posib byddwch yn deilwng i gael prydau ysgol am ddim i'ch plentyn - cliciwch y ddolen isod er mwyn gwneud cais.

 

Cooked meals are provided daily, and we encourage you to pay for your child's school dinners over sQuid. A copy of the latest menu is available at www.swansea.gov.uk/primaryschoolmenu. If you prefer, your child may bring a packed lunch to school. The school is a member of the "Healthy Schools Network" and encourages healthy eating.

 

If you receiving certain benefits, you may be entitled to Free School Meals for your child - please click on the link below to make an application.

Top