Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Iaith / Language

Gwersi Iaith y dosbarth / Classroom language work.

Y tymor yma byddwn yn edrych ar erthyglau papur newyddion, monologau a chwedlau Cymraeg. Siaradwch â'ch plentyn am y gwahanol genres hyn o ysgrifennu, bydd yn eu helpu i deimlo'n fwy hyderus yn yr ystafell ddosbarth i fwrw ymlaen ac ysgrifennu'n annibynnol.

 

This term we will be looking at news paper articles, monologues and welsh a fables. Talk to your child about these different genres of writing, it will help them feel more confident within the classroom to go ahead and write independently. 

 

Ymarferion dyddiol / Daily activities:

Darllen a sillafu (Reading and spelling)

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg neu Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. / Each pupil has a reading book (Welsh or English) and they are expected bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

 

Sillafu / Spelling

Ymarfer pob nos yn y ty / Practice every night at home.

Top