Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Digwyddiadau / Events

Bore Coffi Macmillan/Macmillan Coffee Morning

Cafwyd amser bendigedig yn llawn te, coffi a theisennau yn codi arian dros yr elusen Macmillan. Bu disgyblion blwyddyn 6 yn gweini ein hymwelwyr yn ystod y bore - da iawn chi!

A wonderful morning full of tea, coffee and cakes was had raising money for the Macmillan charity. Year 6 pupils served our visitors during the morning - well done!

Banc Fwyd Gorseinon / Gorseinon Food Bank

Cyn y Nadolig cafodd y disgyblion y cyfle i ddod a bwyd i'r ysgol er mwyn rhoi bwyd i'r Banc Fwyd yng Ngorseinon. Daeth nifer enfawr o fwydydd amrywiol i'r ysgol a chyflwynwyd yr holl gynnyrch i gynrychiolydd y Banc Bwyd.  Roedd angen cymorth arno o ddisgyblion blwyddyn 6 i roi'r cwbl yn ei gar!

Before Christmas the pupils had the opportunity to bring foods into school to donate to the Gorseinon Food Bank.  A huge amount of food was donated and the pupils of year 6 had to help the Food Bank Representative to take the foods to his car!

 

Ymweliad Martyn Geraint i Flwyddyn 6 /

Martyn Geraint's visit to Year 6

Fel rhan o'r diwrnod lawnsio Siarter Iaith, cafodd y plant y cyfle i gynnal sesiwn holi ac ateb gyda Martyn Geraint.  Atebodd gwestiynau am ei fywyd, ei waith a'i Gymreictod.  Gwariwyd awr bendigedig yn ei gwmni!

 

As part of the Language Charter Launch Day, the children had the opportunity to hold a question and answer session with Martyn Geraint. He answered questions about his life, his work and his 'Welshness'.  It was a fantastic hour which was over far too quickly!

Google Virtual Reality - Google Expeditions

Cafodd ddigyblion yr Iau y cyfle i ymweld ag Ysgol Pontybrenin i'w gweithdai Google Expeditions. Profiad arbennig oedd hwn i bawb - diolch Ysgol Pontybrenin.

The junior had the opportunity to participate in Google Expeditions Virtual Reality sessions at Pontybrenin Primary School.  This was a fantastic experience for everyone - Thank you Pontybrenin Primary School.

Lee Trundle yn darllen gyda ni ar Ddiwrnod Y Llyfr

Daeth y pel droediwr enwog Lee Trundle i'n gweld ni ar Ddiwrnod Y Llyfr i ddarllen stori gyda ni.  Darllenodd ran o nofel David Williams 'Gangsta Granny' yna siaradodd am ei yrfa bel droed. Cafodd bawb fore bendigedig yn ei gwmni, diolch Lee!

Reading with Lee Trundle on World Book Day

The famous footballer Lee Trundle came to visit us on World Book Day.  During his visit he read an extract of the novel 'Gangsta Granny' by David Walliams and spoke to us about his career in football. Everyone had a wonderful time in his company, thank you Lee!

Ymweliad PC Bowen - Seibr Fwlian

Daeth PC Bowen i siarad gyda ni i drafod seibr fwlian a'r effaith ar blant. Cafwyd drafodaeth arbennig yn gweld y mathau gwahanol o fwlian sydd i'w weld ar y rhyngrhwyd. Rydyn ni i gyd yn gwybod beth sydd angen gwneud os ydy hyn yn digwydd i ni!

 

PC Bowen's visit - Cyber Bullying

PC Bowen came to the class to discuss cyber bullying and the effect on children.  We had a fantastic discussion and saw the various forms of on-line bullying.  We are all aware what we need to do if this happens to us!

Ein hymweliad misol i Lyfrgell Gorseinon / Our monthly visit to Gorseinon Library

Gwallt Gwyllt ar Ddiwrnod Trwynau Coch / Bad Hair on Red Nose Day

Gwobr efydd i bawb yn Nhwrnament Pel Fasged @minibasketballwales.com ym Mhrifysgol Abertawe / Bronze award for everyone in the @minibasketballwales.com Basketball Tournament at Swansea University

Llongyfarchiadau am gyrraedd Lefel 1 a Lefel 2 ar Gymhwysedd Seiclo / Congratulations on achieving Level 1 and Level 2 in Cycling Proficiency

Top