Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd/ Literacy

Llafar / Oracy

Bydd y disgyblion yn adeiladu ar batrymau iaith gyda ffocws ar gyfarch a sefydlu perthynas, gofyn ac ateb cwestiynau a rhoi a dilyn cyfarwyddiadau.

 

The pupils will build on their vocabulary patterns with the focus being on greeting and forming relationships, asking and answering questions and giving and following instructions.

 

Gramadeg / Grammar

  • Trefn yr Wyddor / Alphabetical order.
  • Atalnodi gan ddefnyddio priflythyren, atalnod llawn, ebychnod a gofynnod yn gywir / Punctuation by correct use of capital letters, full stops, exclamation marks and question marks.
  • Defnyddio a deall swyddogaethau geiriau - enwau, berfau ac ansoddeiriau / Understanding and use of words – names, verbs and adjectives.
  • Deall a defnyddio idiomau / Understanding and use of idioms.
  • Gofyn ac ateb cwestiynau'n gywir / Asking and answering questions accurately

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod y tymor yma bydd y disgyblion yn ysgrifennu o fewn y genre: Adroddiad, Cyfarwyddiadau ac Adroddiad Anghronolegol.

During this term the pupils will be writing within the genre's: Report, Instruction and Non-chronological Report.

 

Top