Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd / Literacy

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

O fewn y tymor nesaf byddwn yn ffocysu ar y canlynol 

During this term we will be focusing on the following:  

 

Llafar / Oracy

Tasg cyflwyniad llafar: Creu cyflwyniad Cymraeg wedi selio ar ein thema 'Calon Lan'. Gellir ddewis o un o'r pynciau canlynol:

 • Un o enwogion Cymru;
 • Lle yng Nghymru;
 • Tirnod yng Nghymru.

 Oral presentation task:  Create a Welsh language presentation based on our theme 'Calon Lan'. Choice of subjects:

 • A famous Welsh person;
 • A place in Wales;
 • A Welsh landmark.

Darllen / Reading

Wrth baratoi ar gyfer y Profion Cenedlaethol ar ddiwedd tymor y Gwanwyn, bydd disgyblion yn cwblhau gweithgareddau sydd wedi'u hysbrydoli gan fformat y prawf darllen. I ymarfer adref rydym yn argymell defnyddio'r adnodd 'Ditectif Geiriau' sydd ar Hwb./ In preperation for the National Tests at the end of the Spring term, pupils will also be completing activities inspired by the reading test format. To practice at home we recommend using the Hwb resource 'Ditectif Geiriau'.

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod y tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig o fewn y genre AdroddiadDyddiadur Llythyr.During this term we will be writing within the ReportRecount: Diary Writing and Letter writing genres.

 

Gramadeg / Grammar

Bydd y disgyblion yn dysgu am: / The pupils will learn:

 • Atalnodi gan ddefnyddio priflythyren, atalnod llawn, ebychnod a gofynnod yn gywirPunctuation by correct use of capital letters, full stops, exclamation marks and question marks;
 • Gofyn ac ateb cwestiynau'n gywir / Asking and answering questions accuratel;
 • Y Collnod The Apostrophe
 • Berfau cryno Verbs
 • Dyfynodau Speech marks
 • Adferfau Adverbs
 • Negyddu brawddegau Negative sentence

Tymor yr Hydref / Autumn Term

O fewn y tymor nesaf byddwn yn ffocysu ar y canlynol 

During this term we will be focusing on the following:  

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. Each pupil has a reading book (Welsh and English) and they are expected to bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod y tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig o fewn y genre Dwyn i Gof ac Adroddiad.During this term we will be writing within the Recount and Report writing genres.

 

Gramadeg / Grammar

Bydd y disgyblion yn dysgu am: / The pupils will learn:

 • Trefn yr Wyddor / Alphabetical order;
 • Atalnodi gan ddefnyddio priflythyren, atalnod llawn, ebychnod a gofynnod yn gywirPunctuation by correct use of capital letters, full stops, exclamation marks and question marks;
 • Defnyddio a deall swyddogaethau geiriau - enwau, berfau ac ansoddeiriau Understanding and use of words – names, verbs and adjectives;
 • Gofyn ac ateb cwestiynau'n gywir / Asking and answering questions accurately.
Top