Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd / Literacy

Tymor yr Hydref / Autumn Term

O fewn y tymor nesaf byddwn yn ffocysu ar y canlynol 

During this term we will be focusing on the following:  

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. Each pupil has a reading book (Welsh and English) and they are expected to bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod y tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig o fewn y genre Dwyn i Gof ac Adroddiad.During this term we will be writing within the Recount and Report writing genres.

 

Gramadeg / Grammar

Bydd y disgyblion yn dysgu am: / The pupils will learn:

  • Trefn yr Wyddor / Alphabetical order;
  • Atalnodi gan ddefnyddio priflythyren, atalnod llawn, ebychnod a gofynnod yn gywirPunctuation by correct use of capital letters, full stops, exclamation marks and question marks;
  • Defnyddio a deall swyddogaethau geiriau - enwau, berfau ac ansoddeiriau Understanding and use of words – names, verbs and adjectives;
  • Gofyn ac ateb cwestiynau'n gywir / Asking and answering questions accurately.
Top