Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd/ Literacy

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Yn ystod y tymor yma byddwn yn gwneud y 'genres' canlynol /During this term we will be doing the following 'genres':

 • Adroddiad / Report writing - cyflwyno gwybodaeth / presenting information
 • Dwyn i gof  - llythyron, ysgrifennu am ymweliadau /
  • Recount writing - letters, recalling visits
 • Bywgraffiad / Biography - pobl enwog / famous people
 • Trafod a Pherswad - Discussion and Persuasion - Y Gofod / Space
 • Naratif / Narrative - storiau antur / adventure stories
 • Chwedlau / Myths and Tales - e.e. Branwen, Cantre'r Gwaelod 

 

Tasg Llafar y Gwanwyn / Spring Oracy Task

Yn ystod yr hanner tymor yma bydd yna gyflwyniad llafar wedi seilio ar araith Martin Luther King Jnr / During this half term the oracy presentation will be based on the famous speech by Martin Luther King Jnr.

Dyma'r daflen gwaith cartref sydd wedi cael ei rhoi gyda'r canllawiau a'r meini prawf llwyddiant / Here is the sheet given with the instructions and the success criteria.

Dros yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol /

During this half term we will be focusing on the following:

Sillafu / Spelling

Bydd angen i chi ddysgu sut i sillafu y geiriau canlynol yn gywir / You will need to learn how to spell the following words correctly:

***

Bydd cwis sillafu wythnosol ar ddydd Gwener. / There will be a weekly spelling quiz on a Friday.

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg neu Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. / Each pupil has a reading book (Welsh or English) and they are expected bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod y tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig o fewn y genres canlynol: 

 • Dwyn i gof (dyddiadur, llythyr, ysgrifennu am ymweliad i rhywle)
 • Adroddiad ( cyflwyno gwybodaeth am bwnc arbennig)
 • Cyfarwyddiadau (e.e. Sut i greu addurn Nadolig)
 • Ysgrifennu disgrifiadol (storiau)
 • Perswad (e.e. Dewch i ymweld ag Abertawe).  

 

During this term we will be writing within the following genres:

 • Recount (diary, letter, writing about a visit)
 • Report (presenting information about a certain topic)
 • Instructions (e.g. How to create a Christmas decoration)
 • Descriptive Writing - (stories)
 • Persuasion (e.g. Come to Swansea for a visit).
Top