Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3

Dosbarth Miss Williams 01.05.2014

 

Aethon ni ar daith y synhwyrau o amgylch yr ysgol.....

.....yna, wnaethon ni gynllunio map ar gyfer y daith, gan nodi yr holl bethau oedden ni'n teimlo, clywed, arogli a gweld. Dyma rai enghreifftiau o'r dasg.....

Ethan

Olivia

Llyr

Sophie

Dosbarth Miss Williams 29.01.2014

 

Dyma enghreifftiau o waith ardderchog y plant yr wythnos hon.....

Here are some examples of the children's excellent work this week.....

Joshua Pritchard - Adroddiad anghenfil (Monster report)

Lola Burrow - Adroddiad uncorn (Unicorn report)

Keira Wemyss - Adroddiad anghenfil (Monster report)

Madison Smedley - Adroddiad anghenfil (Monster report)

Croeso i flwyddyn 3!

 

Dyma ein themau eleni.....

YGG Pontybrenin - Gwybodaeth gyffredinol i rieni Blwyddyn 3


Fel ysgol rydym yn dilyn y Cwricwlwm Conglfeini. Ym Mlwyddyn 3 bydd y themâu yn newid pob hanner tymor gan ddilyn y drefn isod:

 

Tymor Yr Hydref 

   Breuddwyd i Dderwydd
   Ardal Drychineb
   
Tymor Y Gwanwyn         

   Gourmet Byd-eang
   Y Synhwyrau
   
Tymor Yr Haf                  

  Awyr-Beirianwyr
  Gweledigaethau Newydd

 

Wrth ddysgu tu allan i'r ystafell ddosbarth, gobeithiwn drefnu 3 ymweliad addysgiadol yn ystod y flwyddyn:    
Tymor Yr Hydref             Castell Henllys ar Ddydd Mawrth Hydref 1af 2013
  
Tymor Y Gwanwyn          Ymweliad sy'n gysylltiedig â'r thema Gourmet Byd-eang
   
Tymor Yr Haf                   Yr Adran Iau i ymweld â Pharc Gwledig Pembre


Llyfrau darllen - bydd pob plentyn yn derbyn llyfr darllen Cymraeg a Saesneg er mwyn ymarfer darllen adref ac yn yr ysgol. Bydd athro yn gwrando ar eich plentyn o leiaf unwaith yr wythnos, yn dilyn amserlen. Bydd y plant yn derbyn llyfrau newydd ar ddisgresiwn yr athro. Gofynnir i'r plant i ddod a'u llyfrau darllen i'r ysgol yn ddyddiol.

 

Addysg Gorfforol - bydd gwersi Addysg Gorfforol yn digwydd i'r dosbarthiadau gwahanol ar y diwrnodau canlynol:
       Mr. Sterl - Dydd Mercher a Dydd Iau
       Mrs Price Deer - Dydd Mawrth a Dydd Iau
       Miss Williams - Dydd Mawrth a Dydd Mercher

Allwch chi sicrhau bod y plant yn dod a gwisg addas ar gyfer gwersi h.y. siorts, crys-T ac esgidiau ymarfer. Mae angen clymu gwallt hir yn ôl a ni ellir gwisgo gemwaith yn ystod y gwersi.
 

Gwaith Cartref - bydd y plant yn derbyn dau ddarn o waith cartref pob wythnos. Mathemateg ar ddydd Gwener, Iaith ar ddydd Mercher (Cymraeg a Saesneg bob yn ail wythnos). Gofynnir i'r plant i ddychwelyd eu gwaith cartref yn ystod yr wythnos olynol.

 

Sillafu - bydd y plant yn derbyn geiriau i ymarfer yn wythnosol. Ni fydd profion sillafu and bydd gweithgareddau sillafu yn digwydd yn wythnosol.

 

Rheolau a disgwyliadau - Mae pob disgybl wedi derbyn llythyr sy'n cynnwys rheolau a disgwyliadau'r ysgol.

 

Ffrwythau - yn ystod amser chwarae mae croeso i'r plant i brynu ffrwyth o'r siop ffrwythau. Pris darn o ffrwyth yw 20c.

 

YGG Pontybrenin - General Information for Year 3 parents
 

As a school we follow the Cornerstones Curriculum. In Year 3 the themes will change every half term, and will be taught in the following order:

 

Autumn term 

 

 Dream for a Druid
 Disaster Zone
   
Spring term                     

  Global Gourmet
  Sensoria
   
Summer term                  

  Flight Engineers
  New Visions

 

As part of learning outside of the classroom, we hope to arrange three educational visits during the school year:
   
Autumn term         Castell Henllys on Tuesday 1st of October 2013
  
Spring term          Visit will link with Global Gourmet theme
   
Summer term        All junior classes visit Pembrey Country Park


Reading books - each child will have an English and a Welsh reading book to read at home and at school. A teacher will read with your child at least once a week - following a time table.. They will be given new books at the teachers discretion. Please ensure that the children bring their books to school everyday.

 

Physical Education - lessons will be held for classes on the following days;
         Mr. Sterl - Wednesday and Thursday
         Mrs Price Deer - Tuesday and Thursday
         Miss Williams - Tuesday and Wednesday

Could you please ensure that the children bring a suitable kit i.e. shorts, T-shirts and trainers. Long hair to be tied back and no jewellery to be worn.
 

Homework - We will distribute two pieces of homework each week. Mathematics on a Friday and Language on a Wednesday (Welsh and English alternate weeks).
We ask for children to hand in their homework during the following week.

 

Spelling - The children will be given words to practice on a weekly basis. There are no spelling tests but the children will do spelling activities based on the specified words.

 

Rules and Expectations - Each child has received a letter containing the rules and expectations of our school.

 

Fruit - the children can buy fruit from the fruit shop each playtime. The cost of a piece of fruit is 20p.

 

Top