Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

4.1

Cofio dau beth ar y tro - Remembering two things at a time

Beth i'w wneud
• Rhowch bedwar gwrthrych bob dydd allan (e.e. cwpan, tedi, pensil, hosan).
• Dywedwch ‘Rhowch bensil a thedi i mi’. Gwnewch yn siŵr bod y plentyn yn aros tan ddiwedd y cyfarwyddyd cyn ymateb.
• Daliwch eich dwylo allan am yr eitemau.
• Ailadrodd y gêm a gofyn am ddwy eitem wahanol. (Ceisiwch gofio peidio ag edrych ar yr eitemau wrth i chi ofyn amdanynt,
ceisiwch osgoi cyswllt llygad yn ystod y dasg gan fod hyn yn rhoi cliwiau).


• Gweithio tuag at yr un nod trwy wahanol weithgareddau:
e.e Chwarae gêm siopa, neu roi dau anifail yn y cae, neu ddwy eitem o ddillad i mewn i'r peiriant golchi, ac ati.

Mae ‘ Gêm Kim ’ yn dda ar gyfer datblygu sgiliau cof ac arsylwi, mae hefyd yn llawer o hwyl! Casglwch nifer fach o eitemau (ar hambwrdd a'u gorchuddio â lliain). Eisteddwch mewn grŵp lle gall y plant i gyd weld yr hambwrdd. Tynnwch y lliain i ffwrdd a rhowch amser i'r plant sganio'r eitemau'n ofalus. Ail-orchuddiwch yr hambwrdd a gofynnwch pob plentyn pa eitemau y gallant eu cofio. Yr un sy'n cofio fwyaf sy'n ennill
y gêm.

 

(Isod mae fideo yn dangos sut i chwarae'r gêm)

What to do

• Put out four everyday objects (e.g. cup, teddy, pencil, sock).
• Say ‘Give me pencil and teddy’. Make sure the child waits until the end of the instruction before responding.
• Hold out your hands for the items.
• Replace and ask for two different items. (Try to remember not to look at the items as you ask for them, or eye-point during the task as this gives clues over and above the meanings of the words only).
• Work towards the same aim via different activities e.g. Play a shopping game, or put two animals into the field, or two items of clothing into the washing machine, etc.

• Kim’s Game’ is good for developing memory and observation skills and is also great fun. Collect a small number of items on a tray and cover them with a cloth. Sit in a group where all the children can see the tray. Take away the cloth and allow the children time to scan the items carefully. Re-cover the tray then ask each child which items they can remember. The one who remembers most wins the game.

Gêm Kim - Kim's Game

Top