Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 - Miss Dark

Ein Diwrnod Cyntaf

Our First Day

Plant mewn Angen

Children in Need

Dyma ni â'n gwallt gwirion ar ddiwrnod 'Plant mewn Angen'.

Here we are with our wacky hair on 'Children in Need' day.

Sioe Nadolig 2019

Christmas Show 2019

Ffair Nadolig 2019

Christmas Fair 2019

Yn gyntaf, gwnaethon ni benderfynu ar ba addurn Nadolig hoffwn greu am y Ffair Nadolig. Yna, gwnaethon ni greu graff bar 3D o ddewisiadau'r dosbarth.

Firstly, we decided on what decoration we'd like to make for the Christmas Fair. Then, we created a 3D bar chart of our class choices.

Dyma rhai ohonon ni gyda'n haddurniadau yn barod am y Ffair.

Here are some of us with our decorations ready for the Fair.

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Yn ogystal â gwerthu addurniadau Nadolig gwnaeth un ferch o'r dosbarth ennill y gystadleuaeth dylunio cacen Nadolig. Llongyfarchiau mawr!

Also at the Fair, one of the girls in the class won the design a Christmas cake competition. Huge congratulations!

Top