Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 - Miss Dark

Diwrnod Syndrom Downs 2020

Down Syndrome Day 2020

Dyma ni yn gwisgo sannau gwirion i ddathlu Diwrnod Syndrom Downs. 

Here are wearing our silly socks in order to celebrate Down Syndrome Day.

Diwrnod y Llyfr 2020

World Book Day 2020

Dyma ni gyd wedi gwisgo am Ddiwrnod y Llyfr. 

Here are dressed for World Book Day.

Y gystadleuaeth am y wisg orau. 

The competition for the best dressed.

Storïau a bisgedi: Diolch Miss Davies am ddod i ddarllen gyda ni. 

Stories and cookies: Thank you Miss Davies for coming to read with us.

Dydd Gŵyl Dewi 2020

St David's Day 2020

Dyma ambell lun o Eisteddfod yr ysgol. 

Here are a few photos from the school Eisteddfod.

Cystadleuaeth Celf: Lluniadu 2D yn seiliedig ar y thema 'Môr a Mynydd'.

Art Competition: 2D drawing based on the theme 'Summit to shore'. 

Cystadleuaeth y Genhinen Gymreig.

The Welsh Leek Competition.

Perfformiad 'Calon Lon'

Still image for this video

Dyma ni'n canu ein fersiwn o 'Calon Lon'...ac ni enillodd cystadleuaeth Blwyddyn 3 a 4.

Here we are singing our version of 'Calon Lon'...and we won the Year 3 and 4 competition!

Pythefnos Masnach Deg

FairTrade Fortnight

Dyma ni'n cynnal prawf dall cynnyrch Masnach Deg vs Eitemau Arferol. Tybed pwy enillodd?! 

Here we are participating in a blind taste test...Fair Trade products vs Ordinary products. We wonder who won?!

Diwrnod Santes Dwynwen

Saint Dwynwen's Day

Dyma ni yn trefnu stori Dwynwen cyn cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol.

Here we are sorting Dwynwen's story before taking part in some activities.

Nadolig 2019

Christmas 2019

Trît cyn Nadolig: Dyma ni ar ôl gwylio 'Toy Story 4' yn yr Odeon yn Abertawe.

A pre-Christmas treat: Here we after watching 'Toy Story 4' in the Odeon in Swansea.

 

Dyma ni gydag ein cardiau Nadolig a chalendrau gorffenedig.

Here we are with our finished Christmas cards and calendars.

Trît Nadoligaidd arall: Cyfle i chwarae a joio pasio'r parsel.

Another Christmas treat: A chance to play and enjoy pass the parcel.

Sioe Nadolig 2019

Christmas Show 2019

Ffair Nadolig 2019

Christmas Fair 2019

Yn gyntaf, gwnaethon ni benderfynu ar ba addurn Nadolig hoffwn greu am y Ffair Nadolig. Yna, gwnaethon ni greu graff bar 3D o ddewisiadau'r dosbarth.

Firstly, we decided on what decoration we'd like to make for the Christmas Fair. Then, we created a 3D bar chart of our class choices.

Dyma rhai ohonon ni gyda'n haddurniadau yn barod am y Ffair.

Here are some of us with our decorations ready for the Fair.

Yn ogystal â gwerthu addurniadau Nadolig gwnaeth un ferch o'r dosbarth ennill y gystadleuaeth dylunio cacen Nadolig. Llongyfarchiau mawr!

Also at the Fair, one of the girls in the class won the design a Christmas cake competition. Huge congratulations!

Plant mewn Angen

Children in Need

Dyma ni â'n gwallt gwirion ar ddiwrnod 'Plant mewn Angen'.

Here we are with our wacky hair on 'Children in Need' day.

Ein Diwrnod Cyntaf

Our First Day

Top