Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd / Numeracy

Tymor yr Haf / Summer Term

 

Y tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi Mathemateg /

During this term we will be focusing on the following during our Maths lessons:

 

 • Defnyddio’r eirfa sy’n ymwneud â chynhwysedd. Dewis a defnyddio unedau safonol priodol i amcangyfrif a mesur cynhwysedd.
 • Learn vocabulary associated with capacity. Use standardised units to estimate and measure capacity.

 

 • Defnyddio, darllen, ysgrifennu litr (l), mililitr (ml), peint.

 • Use and read litre (L), millilitre (ml), pint

 

 • Dewis unedau metrig priodol i fesur cynhwysedd 

 • Use metric units to measure capacity.

 

 • Gwybod faint yw ¼, ½, ¾, 1/10 o 1 litr mewn ml

 • To know how much ¼, ½, ¾, 1/10 of a litre in ml

 

 • Mesur cynwyseddau i’r 50ml neu’r 100ml agosaf

 • Measure capacity to the nearest 50ml o'r 100ml

 

 • Darllen graddfeydd

 • Read scales

 

 • Braslunio adlewyrchiad siâp syml mewn drych

 • Draw reflections of shapes in a mirror 

 

 • Tynnu llinellau cymesuredd

 • Draw lines of symmetry

 

 • Defnyddio onglydd i weld a yw ongl yn fwy neu’n llai na ongl sgwâr

 • Draw angles that are bigger or smaller than right angles.

 

 • Bod yn gyfarwydd â throad cyfan, 360˚ , 4 ongl sgwâr; chwarter tro, 90˚ , 1 ongl sgwâr; hanner tro, 180˚, 2 ongl sgwâr. Adnabod 45˚ fel hanner ongl sgwâr 

 • Recognise the number of degrees in an angle.

 

 • Defnyddio strategaethau meddwl i luosi a rhannu rhifau 2 ddigid â rhif 1 digid

 • Multiply and divide 2 digit numbers with a single digit number.

 

 • Dechrau darganfod gweddill ar ôl rhannu

 •  Use remainder after dividing.

 

 • Dysgu tablau gan ddeall a defnyddio'r termau lluosrif a factor

 • Learn tables using and understanding of the term multiple and factor

 

 • Darllen amserlenni a chyfrifo amser dechrau, amser gorffen a pa mor hir mae rhywbeth yn para gan ddefnyddio cyfnodau 5 munud.

 • Read timetables and calculate start time, finish time and how long an activity lasts using intervals of 5 minutes.

 

 •  Cyflwyno data drwy ddefnyddio: -rhestrau, siartiau cyfrif, tablau a diagramau

 • Present data by using: charts, tables and diagrams.

Tymor y Gwanwyn

Spring Term

 

Y tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi Mathemateg 

During this term we will be focusing on the following during our Maths lessons

 

 • Adnabod ffracsiynau gwahanol fel rhan o un cyfan.
 • To recognise  fractions as part of a whole.
   
 • Adnabod rhifau negyddol mewn cyd-destun tymheredd.
 • To recognise negative numbers in the context of temperature.

 

 • Gwahaniaethu rhwng symudiadau clocwedd a gwrthglocwedd a defnyddio wyth pwynt y cwmpawd.
 • To differentiate between clockwise and anticlockwise movements and to use eight points of the compass.
   
 • Trosi rhwng amseroedd cloc 12 awr a 24 awr. Amcangyfrif sawl munud mae gweithgareddau bob dydd yn eu cymryd.
 • To converts times between 12 and 24 hour clocks. Estimate how many minutes daily activities take to complete.
   
 • Mesur pwysau mas mewn gramau a chilogramau.
 • To measure weight and mass in grams and kilograms.
   
 • Mesur arwynebedd sgwariau a phetryalau.
 • To measure surface area of squares and rectangles.

 

 • Lluosi rhifau 2 digid gyda rhifau 1 digid.
 • To multiply 2 digit numbers by 1 digit numbers.
   
 • Tablau.
 • Times tables.
   
 • Casglu, cyflwyno a dehongli data mewn pictogramau, graffiau bar, diagram Venn a diagram Carroll.
 • Collect, present and interpret data in pictograms, bar graphs, Venn diagrams and Carroll diagrams.

Tymor yr Hydref

Autumn Term

 

Y tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi Mathemateg:

During this term we will be focusing on the following during our Maths lessons:             

 

 • Dysgu tablau 2, 5, 10, 3, 4.
 • Learn times tables 2, 5, 10, 3, 4.                                                                                                  
 • Ysgrifennu rhifau hyd at ddeg mil.
 • Writing numbers to ten thousand. 

 

 • Adio a thynnu 1, 10 a 100 at unrhyw rif.
 • Adding and subtracting 1, 10 and 100 to any number.                                                                                              
 • Amcangyfrif i'r 10 a'r 100 agosaf.
 • Estimating to the nearest 10 and 100.                                                                                                                                                                                                
 • Cyfri ymlaen ac yn ol mewn camau sy'n ailadrodd.
 • Count forwards and backwards in repetitive steps.                                                                                                                                                                                                                   
 • Defnyddio arian i dalu am a chyfri newid hyd at £10.
 • Using money to pay and calculate change up to £10.

 

 • Mesur hyd i'r mm agosaf.
 • Measuring length to the nearest mm. 

 

 • Darllen yr amser ar gloc analog a digidol i'r munud agosaf.
 • Tell the time on an analogue and digital clock to the nearest minute.

 

 • Adnabod enwau a phriodweddau siapau 2D a 3D. 
 • Recognise names and properties of 2D and 3D shapes.     
Top