Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd / Numeracy

Hanner Tymor y Gwanwyn (Ionawr a Chwefror) / Spring Half Term (January and February)

 

Yn ystod yr hanner tymor yma byddwn yn astudio'r canlynol / During this half term we will be studying the following: 

 

 

 • Dysgu tablau hyd at 12 x 12 / Learn times tables up to 12x12      e.e. Un dau yw dau,  dau dau yw pedwar,                            tri dau yw chwech .........                                                                   
 • Ysgrifennu rhifau hyd at filiwn / Writing number to a million                            e.e. Pedwar miliwn  tri chant a phedwar mil                            saith cant dau ddeg tri                                                      4 304 723 
 • Siapau 2D a 3D - Nodweddion y siapiau / Properties of shapes

                          e.e. Sawl ymyl? Sawl fertig? Sawl gwyneb?

                  How many edges / sides? vertices? faces?

 

 • Rhwydi / Nets - Creu rhwydi o siapiau 3D / Create nets of 3D                              shapes

 

 • Cyfesurynnau / Coordinates - Darllen a gosod cyfesurynnau yn               y 4 pedrant / reading and plotting coordinates in                         the 4 quadrants.

 

 • Cymesuredd / Symmetry - Adnabod llinellau cymesuredd mewn               siapiau rheolaidd ac afreolaidd / Identifying                               symmetry lines in regular and irregular shapes.

 

 • Perimedr ac Arwynebedd / Perimeter and Area

                          Perimedr: 

                          Arwynebedd: 

                               

Hanner Tymor - Tachwedd / Rhagfyr

(Half Term - November / December)

Yr hanner tymor yma byddwn yn edrych ar y canlynol (This half term we will be looking at the following):

 • Dysgu tablau hyd at 12 x 12 / Learn times tables up to 12x12                e.e. Un dau yw dau,  dau dau yw pedwar,                              tri dau yw chwech .........

 

 • Amser : Faint o'r gloch yw hi?  Time: What is the time?                                    Cloc 24 awr  / 24 hour clock                                                          Darllen amserlenni (gwersi, bysiau) /                                                              Reading timetables  (lessons / buses)                           Mae'n chwarter wedi deg nawr, faint o'r gloch fydd           hi mewn 26 munud ? / It is quarter past ten now, what                                                       time will it be in 26 minutes?                   
 • Canrannau / Percentages                                                                                                                    E.e. Beth yw 50% / 25% / 10% / 1% o £40? /                 E. g.What is 50% / 25% / 10% / 1% of £40?                                       
 • Y perthynas rhwng Canrannau, Degolion a Ffracsiynau / The relationship between Percentages, Decimals and Fractions.                               50% = 0.50 = 1/2                                                25% = 0.25 = 1/4                                                75% = 0.75 = 3/4                                                     10% = 0.10 = 1/10                                                                   

Hanner Tymor - Medi / Hydref

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg /

During this half term we will be focusing on the following during our maths lessons:             

 

 • Dysgu tablau hyd at 12 x 12 / Learn times tables up to 12x12      e.e. Un dau yw dau,  dau dau yw pedwar,                            tri dau yw chwech .........                                                                   
 • Ysgrifennu rhifau hyd at filiwn / Writing number to a million                            e.e. Pedwar miliwn  tri chant a phedwar mil                            saith cant dau ddeg tri                                                      4 304 723                                                                                                         
 • Datrys ffracsiwn o rif / Finding the value of a fraction

                   e.e. 1 o 24 = 3   felly  5 o 24 = 15

                  8                    8                                  

 • Adolygu dulliau adio, tynnu, lluosi a rhannu (colofn a grid) / Revising addition, subtraction, multiplication and division methods (column and grid)                                                                                                                                                                                                                  
 • Lluosi a rhannu gyda 10,100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 100                                                                                                                                                                                                                     
 •  Cymharu rhifau 1 a 2 lle degol / Comparing decimals                   e.e. 1.2 a 1.12                                                          
 • Defnyddio modd a chymedr / Using mode and mean
Top