Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2

CROESO I FLWYDDYN 2 / Welcome to year 2

Blwyddyn 2 yn Techniquest/ Year 2 in Techniquest

Menter a Busnes. Ail-gylchu tuniau a phlannu hadau, codi arian ar gyfer elusen./Business and Venture. Re-cycling tins, planting seeds and raising money for charity.

Citiau Gwyddoniaeth Techniquest/ Techniquest science kits

Dawnsio noddedig/ Sponsored dance

Mabolgampau Blwyddyn 2/ Year 2 Sports day

Ymweliad gan gwmni Hafan

Plannu, tyfu a bwyta llysiau, torri brechdanau yn hanneri a chwarteri/ Planting, growing and eating vegetables, cutting sandwiches in halves and quarters.

Ymweliad gan ddiffoddwr tan / The firefighter's visit

Dathlu Diwrnod y Llyfr / Celebrating World Book Day

Dydd Gwyl Dewi Hapus! / Happy St.David's day!

Ymweliad P.C.Bowen i drafod 'Da a Drwg'/ P.C.Bowen's visit to discuss 'Good and Bad'.

Dosbarth Mrs Griffiths. Dysgu am bwyntiau'r cwmpawd, hanner a chwarter troad/ Mrs Griffiths' class. Learning about the points of the compass, half and quarter turns.

Wythnos sgiliau yn nosbarth Miss West

Beth yw gwir hyd creaduriaid y mor?/What is the true length of sea creatures?

Dysgu am iechyd, ffitrwydd ac effaith ymarfer corff/ Learning about health, fitness and the effects of physical excercise.

Gwisgo siwmper Nadolig ar gyfer elusen, casglu bwyd i'r banc bwyd a chreu cardiau Nadolig/ Wearing a Christmas jumper for charity, collecting for the food bank and creating Christmas cards.

Siop Smwddi/ Smoothie shop

Siop Smwddi dosbarth Miss West

Ymweliad Asda/Visit to Asda

Trin data /Data handling

Dysgu ansoddeiriau a defnyddio ein synhwyrau./Learning adjectives and using our senses.

Cynrychiolwyr Cyngor Ysgol, Pwyllgor Eco, Pwyllgor Lles. /Representatives for the School Council, Eco Council and Well-being Council.

P.C.Bowen yn trafod diogelwch gyda moddion/ P.C. Bowen discussing safety with medicines

Trafod ein hawliau/ Discussing our rights

Top