Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 - Miss Dark

                      

                     

Yma cewch hyd i unrhyw weithgareddau arall rydym wedi bod yn mwynhau gwneud yn ystod y flwyddyn.

Here you'll find some other activities we've enjoyed during the school year.

Rydym ni wedi bod yn dysgu mwy am olau a chysgol. Dyma luniau ohonom yn gwneud ymholiad gwyddonol i gysgodion.

We have been learning more about light and shadow. Here are some photos of us doing a science experiment on shadows.

Dyma luniau ohonom yn creu amlinelliad allan o'm cysgodion.

Here are some photos of us creating outlines out of each others shadows.

Roedden ni'n gyffrous iawn i gael blas o ddefnyddio'r sgrin werdd. Dyma sampl o'n gwaith caled. Gellir cael hyd i fwy o enghreifftiau tu allan i'r dosbarth yn defnyddio cod QR.

We were incredibly excited to have a taste of using the green screen. Here is a sample of our efforts. You can find more examples outside our classroom using QR codes.

 

 

 

Sampl o waith y sgrin werdd

Still image for this video

Rydym ni wedi bod yn dysgu mwy am blanhigion. Dyma luniau ohonom yn gwneud dyraniad ar flodyn.

We have been learning more about plants. Here are some photos of us dissecting a flower.

Dyraniad blodyn/Plant dissection

Dyma ni'n gweithio'n galed i ddysgu'r sgil newydd o ddyfrliwio. A allwch chi ddyfalu beth ydym yn creu?

Here we are working hard to learn the new skill of water colour painting. Can you guess what we're making?

Cardiau Sul y Mamau wrth gwrs! Dyma nhw wedi gorffen. 

Mothers Day cards of course! Here they are finished.

        

Yn ystod y tymor rydym ni wedi bod yn brysur yn dysgu sut i ddefnyddio'r recorders, chwarae nodiadau gwahanol a darllen cerddoriaeth. Sesiynau swnllyd tu hwnt!

During the term we have been busy learning how to use recorders, play different notes and read music scores. The sessions have been extremely noisy but a lot of fun!

Recorders - Nodyn B

Still image for this video

 

Cyn y Nadolig gwnaethom dderbyn llythyr o Siôn Corn! Roedd Siôn Corn mewn penbleth gan fod y corachod drwg wedi cuddio'r holl bapur lapio pert. Felly, gofynnodd i ni ddod o hyd i’r deunydd gorau er mwyn lapio’r holl anrhegion. Defnyddiom bapur newydd, papur tusw, ffoil, papur siwgr a phapur argraffu. Dyma luniau ohonom yng nghanol y bwrlwm o arbrofi.

Before Christmas we received a letter from Father Christmas! He had a bit of a dilemma on his hands, the naughty elves had hidden all his wrapping paper. As a result, he asked us to find the best material to wrap the presents. We experimented with newspaper, tissue paper, foil, sugar paper and white printer paper. Here are some photos of us in the midst of experimenting.

Wrth ddysgu mwy am y ffoneg Saesneg fuom wrthi'n gwneud gweithgareddau ynghlwm â llafariad fer i gychwyn. Dyma ychydig o luniau ohonom wrthi'n gwneud y gweithgareddau.

As we learn more about the English phonics. As an introduction we have been busy doing activities associated  with short vowel sounds. Here are a few photos of us doing some of the fun activities.

Top