Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwyddoniaeth - Science

Yma, cewch flas o'r gwaith gwyddoniaeth rydym yn eu gwneud yn y dosbarth.

Here you will have a taste of the science work we do in class.

Defnyddiau

Ailgylchu / Recycling

Er mwyn paratoi ar gyfer ymholiad wyddonol i ddod o hyd i ba fin yn ein dosbarth rydym ni'n ei ddefnyddio mwyaf gwnaethom gyflawni gweithgaredd didoli sbwriel.

In order to help us prepare for a science investigation to discovering which bin in our class we used most, we completed a  sorting activity to sort our rubbish. 

Arbrawf defnyddiau / Materials experiment

Yr wythnos hon gwnaethom chwarae pasio'r parsel er mwyn dod o hyd i neges o Siôn Corn. Roedd y neges yn dweud bod y corachod drwg wedi cuddio holl bapur lapio pert Siôn Corn. Felly, roedd yn gofyn i ni i feddwl am ddefnyddiau arall a allai cael eu defnyddio yn lle papur lapio ac yna arbrofi. Dyma ni yn pasio'r parsel ac yn rhestri'r defnyddiau gwahanol:

This week we played pass the parcel in order to discover a message from Father Christmas. The message told us that the naughty elves had hid all of the pretty wrapping paper.  Therefore, Father Christmas asked us to think of different materials that could be used and experiment with them. Here we are passing the parcel and listing the different materials:

Er mwyn cynllunio ar gyfer yr arbrawf gwnaethom adolygu cysyllteiriau amser a siarad am y camau sydd angen eu dilyn er mwyn cyflawni ein hymchwiliad fel grŵp:

In order to plan our experiment we revised some time connectives and  talked about the steps needed to carry out our enquiries as a group:

Nesaf, gwnaethom fynd ati i arbrofi pa ddefnydd oedd orau i lapio anrhegion gan ddefnyddio meini prawf llwyddiant syml:

Next, we experimented to discover which material was best for wrapping presents using a basic success criteria:

Anifeiliaid a chynefinoedd

Arbrawf y pengwin/ The penguin experiment

Sut mae pengwiniaid yn cadw'n sych? Dyma ambell un o'r arbrawf.

How to penguins stay dry? Here are some photos from our investigation.

Top