Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd / Literacy

Tymor Yr Hydref / Autumn Term

 

Llafar / Oracy

Bydd y disgyblion yn adeiladu ar batrymau iaith gyda ffocws ar cyfarch a sefydlu perthynas, rhoi a dilyn cyfarwyddiadau.

The pupils will build on their vocabulary patterns with the focus being on greeting and forming relationships, giving and following instructions.

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. Bydd y llyfrau yn cael eu newid ar ddisgresiwn yr athro. 

 

Each pupil has a reading book (Welsh and English) and they are expected to bring the books to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. The books will be changed at the teachers discretion.

 

Gramadeg / Grammar

Trefn yr Wyddor / Alphabetical order.

Atalnodi gan ddefnyddio priflythyren, atalnod llawn, ebychnod a gofynnod yn gywir / Punctuation by correct use of capital letters, full stops, exclamation marks and question marks.

Defnyddio a deall swyddogaethau geiriau - enwau, berfau ac ansoddeiriau / Understanding and use of words – names, verbs and adjectives.

Deall a defnyddio idiomau / Understanding and use of idioms.

Gofyn ac ateb cwestiynau'n gywir / Asking and answering questions accurately

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod y tymor yma bydd y disgyblion yn ysgrifennu o fewn y genre: Adroddiad, Cyfarwyddiadau ac Adroddiad Anghronolegol.

During this term the pupils will be writing within the genre's: Report, Instruction and Non-chronological Report.

 

Tymor y Gwanwyn / Spring Term 

 

Llafar / Oracy

Bydd y disgyblion yn adeiladu ar batrymau iaith gyda ffocws ar wneud cyflwyniad llafar yn y Gymraeg am agwedd o'r thema Calon Lan.

The pupils will build on their vocabulary patterns with the focus being an oral presentation in Welsh about an aspect of our theme Claon Lan.

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. Bydd y llyfrau yn cael eu newid ar ddisgresiwn yr athro. 

 

Each pupil has a reading book (Welsh and English) and they are expected to bring the books to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. The books will be changed at the teachers discretion.

 

Bydd y disgyblion yn dysgu sut i sgimio a sganio er mwyn dod o hyd i wybodaeth ac ymchwilio ein thema Calon Lan.

The pupils will learn to skim and scan information when researching information about our theme Calon Lan.

 

Gramadeg / Grammar

Trefn yr Wyddor / Alphabetical order.

Atalnodi gan ddefnyddio priflythyren, atalnod llawn, ebychnod a gofynnod yn gywir / Punctuation by correct use of capital letters, full stops, exclamation marks and question marks.

Defnyddio a deall swyddogaethau geiriau - enwau, berfau ac ansoddeiriau / Understanding and use of words – names, verbs and adjectives.

Gofyn ac ateb cwestiynau'n gywir / Asking and answering questions accurately

Patrymau sillafu cywir / Correct spelling patterns.

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod y tymor yma bydd y disgyblion yn ysgrifennu o fewn y genre: Naratif. Bydd y disgyblion yn astudio Chwedlau Cymru a Barddoniaeth

During this term the pupils will be writing within the genre's: Narative. The pupils will be studying Welsh Legends and Poetry.

 

 

 

Top