Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2 - Mrs Griffiths

Dosbarth Meddylfryd Twf ydyn ni!

                  We are a Growth Mindset class!

Parti 70 yr ysgol!

Mae ein hadau pys a moron wedi tyfu. Blasus! Our seeds have grown into peas and carrots. Tasty!

Dysgu am drydan wrth greu goleudy. Learning about electricity while creating a lighthouse.

Gweithgareddau iaith tu allan. Outdoor language activities.

Plannu hadau. Planting seeds

Defnyddio’r robot wrth ddysgu am arwyddion < = >. Using the robot when learning about the signs <. =. >

Gweithgareddau synhwyraidd. Sensory activities.

Dysgu am ffracsiynau wrth dorri Byns y Grog a chreu cardiau’r Pasg. Learning about fractions by cutting hot cross buns and creating Easter cards.

📚 Diwrnod y llyfr 📚

Gweithgareddau darllen ac ysgrifennu. Reading and writing activities.

Cantre’r Gwaelod.
A fydd wal o flociau yn cadw’r dŵr allan?

Will a wall of blocks keep the water out? 

Ymweld â’r llyfrgell. Dysgu am ddiogelwch y ffordd  ac edrych ar adeiladau lleol.
Visiting the library. Learning about road safety and the local buildings.

💕Calonnau Santes Dwynwen💕

Gweithdy JiT animeiddïo. Dysgu sut i ddefnyddio adnoddau JiT a chreu animeiddiad gyda phartner cyn creu animeiddiad ein hun. Creadigol iawn, am hwyl! JiT animation workshop. Learning to use the JiT tools and create an animation with a partner before creating one of our own. Having fun being creative!

Blwyddyn Newydd Dda! Happy New Year!

Still image for this video

“Diolch Siôn Corn” gwe llafaredd. Thank you Siôn Corn, talking web.

Gwaith celf ein cardiau Nadolig a’n calendrau. Our Christmas cards and calander artwork.

Yma o Hyd. Cymru!

Still image for this video

Cwpan y Byd Pêl-Droed dynion. Men’s football World Cup

Dysgu wrth eraill a chyd-chwarae. Learning from others and playing together.

Dydd ‘Siwmae Su’mae’ Day

🍁🍂Creu prif lythrennau ac enwau yn y warchodfa 🍂🍁

Diwrnod Iechyd Meddwl. Ymlacio wrth greu tegan a thrafod gofalu am y meddwl a’r corff. / Mental Health Day. Relaxing while creating a toy and talking about keeping our minds and bodies healthy.

Gweithgareddau’r dosbarth. Classroom activities.

Ein lluniau./ Our paintings

Gweithgareddau emosiynau ac Owain Glyndwr. Emotions and Owain Glyndwr activities

Ein diwrnod cyntaf ym mlwyddyn 2! Our first day in year 2!

Top