Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwybodaeth/ Information

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 6 Miss Gwenter

Welcome to Miss Gwenter’s Year 6 Class

 

ThemaTheme

Mae ein thema yr hanner tymor hwn wedi’i seilio ar ein nofel dosbarth; ‘The Worry Website’ gan Jacqueline Wilson. Byddwn yn astudio  ‘Thema fach’ yn achlysurol yn ystod y flwyddyn er mwyn dathlu digwyddiadau amrywiol. 

Our theme this term is based on our class novel ‘The Worry Website’ by Jacquline Wilson. We will also be studying a ‘Mini theme’ at various times throughout the year to celebrate various events.  

 

Addysg GorfforolPhysical Education

Bydd gwersi addysg gorfforol eich plentyn yn cymryd lle ar bob Dydd Gwener. Bydd angen i’r plant i wisgo’u gwisg addysg gorfforol i’r ysgol – e.e crys-t, byrion/trowsus addas, siaced ar gyfer tu fas ac esgidiau addysg gorfforol. 

Your child’s P.E lesson will take place every Friday. The children are to wear their P.E kit to school – e.g shorts / tracksuit, trainers, t-shirt and a jacket for outside.

 

Cymorth CartrefHelp at Home

Ar wefan y dosbarth bydd yna adran arbennig yn cynnig llawer o wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu chi i gynorthwyo’ch plentyn.  

On the class webpage there soon will be a specific area listing useful hints and tips that will help you to support your child.

 

  • Sillafu Geiriau newydd yn cael eu dosbarthu pob Dydd Gwener a’r cwis yn cymryd lle ar y Dydd Gwener dilynol.
  • Spelling - New spelling words will be handed out every Friday, with the spelling quiz being held on the following Friday.

 

  • Tablau - Disgwylir i ddisgyblion Blwyddyn 6 ymarfer eu tablau yn rheolaidd.

Times Tables - Year 6 pupils are expected to practice their times tables regularly.

 

  • Darllen - Bydd eich plentyn yn derbyn llyfrau darllen (un Cymraeg ac un Saesneg) i ddarllen adref. Bydd yr athrawes ddosbarth yn gwrando ar eich plentyn yn darllen yn ystod ein sesiynau darllen. Cyfrifoldeb y disgybl yw i newid eu llyfrau.

 Reading - Your child will receive reading books (one Welsh and one English) to read at home. The class teacher will listen to your child read during our daily reading sessions. It is the pupils’ responsibility to change their books.

 

 

Dysgu yn yr awyr agored  / Outdoor Learning

Bydd cyfle i ddisgyblion dysgu tu allan i'r ystafell dosbarth, gyda chyfleoedd i ddysgu yn warchodfa natur yr ysgol. Bydd angen esgidiau glaw ar gyfer y gweithgareddau yma. Danfonwch eich plentyn i mewn gydag esgidiau glaw bob wythnos os gwelwch yn dda. Bydd amser penodol ar gyfer y dosbarth i ymweld a'r warchodfa pob dydd Gwener.

The pupils will have the opportunity to learn outside of the classroom in the school nature reserve. The pupils will need wellington boots for these activities, and we ask that you send your child in with their wellies on the allocated day.There will be a specific time for the class to visit the reserve on a Friday.

  

Bl 6: Cerdded adref  / Walking home

Os ydych yn dymuno i’ch plentyn gerdded adref yn annibynnol bydd angen i chi ddanfon nodyn i’r athrawes ddosbarth yn cadarnhau eich dymuniad.  Bydd y nodyn yn cael ei gadw yn y dosbarth er mwyn i aelodau staff gyfeirio ato.   

If you wish your child to walk home independently you will need to put this in writing to the class teacher.  The note will be kept in class for all staff members to refer to it.

 

 

Ffonau Symudol  /Mobile Phones

Mae’r hawl gan eich plentyn i ddod â ffon symudol i’r ysgol. Bydd yr athrawes yn casglu’r ffon i mewn ar ddechrau bob diwrnod ac yn eu cadw mewn lle diogel.  Ni chaniateir y disgyblion i ddefnyddio’r ffon yn yr ysgol nac i dderbyn unrhyw alwadau yn ystod y dydd.

Your child can bring a mobile phone to school however it will be collected by the class teacher at the beginning of the day and kept in a safe place.  Your child will not be allowed to make or receive calls during the school day.  

 

Gwefan: www.yggpontybrenin.com

Trydar:  PontybreninYGG

 

Diolch yn fawr,

Miss Gwenter

Top