Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Y Siarter Iaith / The Welsh Language Charter

Dyma fasgotiaid swyddogol Strategaeth Siarter Iaith Llywodraeth Cymru.  These are the official mascots of Welsh Government's Welsh Language Charter Initiative. 

Siarter Iaith / Language Charter

Mae pob ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn ein hardal yn hyrwyddo nod ac amcanion y Siarter Iaith. Mae'r mwyafrif o'n hysgolion wedi ennill y Wobr Arian ac yn prysur baratoi i gael eu dilysu ar gyfer y Wobr Aur! O ganlyniad, mae'n bosib iawn y byddwch chi'n gweld y cymeriadau chwareus hyn ar ddeunyddiau a rennir gan ysgol eich plentyn. 

 

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin wedi llwyddo i ennill y wobr Efydd o fewn y Siarter Iaith.  

Mae’r siarter yn gynllun tebyg i gynlluniau mewn meysydd eraill, megis Ysgolion Eco ac Ysgolion Iach, ac yn ffordd o geisio cynorthwyo ysgolion Cymraeg i annog eu disgyblion i wneud mwy o ddefnydd cymdeithasol o’r Gymraeg.  

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin yn anelu at ennill y wobr Arian yng nghynllun y siarter Iaith.  

 

Mae pob dydd yn gyfle i ymarfer siarad Cymraeg ond mae'n debyg y byddwch yn gweld mwy o weithgaredd i ddathlu achlysuron penodolfel Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, Diwrnod y Llyfr, Diwrnod Shwmae Su'mae, Diwrnod T. Llew Jones, Diwrnod Santes Dwynwen, Dydd Owain Glyndwr, Dydd Miwsig Cymru a Dydd Gŵyl Dewi, wrth gwrs! 

 

Annogwch eich plentyn i ddefnyddio’r Gymraeg tu allan i oriau ysgol. Gall wneud hyn yn ddigidol neu wyneb yn wyneb. 

 

Y Siarter Iaith ar waith yn Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

 

Targedau’r Ysgol/ School Targets: 

Targed 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

All Welsh medium primary schools in our area promote the work of the Welsh Language Charter. They've already won the Bronze or Silver Award and are busy preparing to be validated for the Silver or Gold Award! As a result, you might well see these playful characters on materials shared by your child's school. 

 

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin has won the Bronze award within the Welsh Charter.  

 

The purpose of the Welsh Language Charter is to ensure that the Welsh language and its social usage by children and young people flourishes. The charter is similar to schemes in similar fields such as the ‘Eco Schools” and ‘Healthy Schools’ schemes, and aims to help primary schools in Swansea to encourage their pupils to make more use of the Welsh language in social contexts.  

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin is currently aiming for the Silver award in the Welsh charter scheme.  

 

Every day is an opportunity to practise speaking Welsh but you'll probably see increased activity to celebrate certain occasions such as Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth (National Poetry Day), Diwrnod y Llyfr (World Book Day), Diwrnod T. Llew Jones (T. Llew Jones Day), Diwrnod Santes Dwynwen (St. Dwynwen's Day), Dydd Miwsig Cymru (Welsh Music Day) , Dydd Owain Glyndwr (Owain Glyndwr Day) and Dydd Gŵyl Dewi (St. David's Day), of course! 

 

Encourage your children to speak Welsh with family and friends outside of school whether face-to-face or by digital means. It will help to maintain their language skills

 

Top