Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dysgu Awyr Agored / Outdoor Learning

Bydd cyfle i ddisgyblion dysgu tu allan i'r ystafell dosbarth wrth ymweld â'r warchodfa natur. Bydd angen 'wellies' a dillad gwrth ddŵr ar gyfer y gweithgareddau yma. Mi fydd y dosbarth yn ymweld â'r warchodfa yn wythnosol ar Ddydd Mercher (os bydd y tywydd yn caniatáu).

 

Pupils will have the opportunity to learn outside the classroom in the school's nature reserve. Wellies and waterproofs will be required for these activities. The class will visit the reserve weekly on Wednesdays (weather permitting).

Oed Coed

Heddiw, buon ni'n chwilio am goeden hynaf y Warchodfa. Dyma luniau ohonom ni'n mesur boncyff y coed. Ar ôl mesur lled y boncyff byddwn yn rhannu'r lled (mewn cm) gyda 2.5 i ddod o hyd i oed y coed.

Today, we searched for the oldest tree in the Nature Reserve. Here are pictures of us measuring tree trunks. After measuring the width of the tree trunk we will divide the width (in cm) with 2.5 to discover the age of the tree.

Mesuriadau Mentrus - Olion Traed

Heddiw, buon ni'n mesur ein holion traed yn y Warchodfa. Dyma luniau ohonon ni'n mesur...

Today, we measured our footprints in the Nature Reserve. Here are some photos of us measuring...

Diwrnod y Ddaear

Heddiw, gwnaethon ni gasglu dail er mwyn creu Daear ein hun. Dyma luniau ohonon ni yn chwilio, creu ac yn arddangos ein Daear ni...

Today, we collected leaves to create our own Earth in preparation for Earth Day. Here are photos of us collecting, creating and showing off our Earths...

Sialens Dug Caeredin

Heddiw, gwnaethon ni gwblhau sialens arbennig a cafodd ei osod gan Syr David Attenborough ei hun! Dyma'r wybodaeth...

Today, we completed a special challenge that was set by Sir David Attenborough himself! Here are the details...

Dyma luniau a fideo o'r sialens...

Here are some photos and a video from the challenge...

Arbrofi'r gwrthiant ddŵr

Still image for this video

Dyma ymateb Syr David i'r sialens...

Here is Sir David's response to our challenge...

Helfa wyau Pasg

Heddiw, gwnaethon ni helfa bach yn wahanol, gwanethon ni gyd-weithio i chwilio am wyau er mwyn datgelu'r neges gyfrinachol! Tybed beth oedd y neges yma...

Today, we did a different kind of hunt...an Easter egg hunt. We worked together to search for eggs to help us reveal a secret message! Wonder what this message was...

Helfa rhifau

Heddiw, gwnaethon ni chwilio am gliwiau mathemateg er mwyn datgelu'r neges gyfrinachol! Tybed beth oedd y neges...

Today, we searched for maths clues to reveal a secret message! Wonder what the message was...

 Dydd y Cofio 2020  

Heddiw, gwnaethon ni greu pabïau coch yn defnyddio'r dull God's Eye o wehyddu.

Today, we weaved red poppies using the God's Eye method of weaving.

Patrymau Pert

Heddiw, gwnaethon ni greu patrymau yn defnyddio deunydd naturiol o'r Warchodfa!

Today, we created patterns using natural materials from the Nature Reserve!

Helfa'r Warchodfa

Heddiw, aethon ni ar helfa o gwmpas y Warchodfa. Roedd angen i ni chwilio am bethau amrywiol e.e. rhywbeth oren, rhywbeth dynol, rhywbeth meddal, a.y.b. Roedden ni'n chwilotwyr chwilfrydig o fry!

Today, we went on a hunt around the Nature Reserve. We needed to look for various things e.g. something orange, something man-made, something soft, etc We were superb searchers!

Rhifau Rhagorol

Dyma ni'n mwynhau mas draw wrth greu rhifau amrywiol yn y warchodfa natur. A fedrwch chi ddyfalu pa rifau rydyn ni wedi creu?

Here we are making various numbers in the nature reserve.

Can you guess what numbers we've created?

Chwilota yn y Warchodfa

Heddiw, gwnaethon ni chwilio am bethau diddorol yn y Warchodfa.

Today, we searched for interesting things in the Nature Reserve.

Top