Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd/ Literacy

Spring Term

Llafar / Oracy 

Creu cyflwyniad wedi'i seilio ar ein thema dosbarth (Saesneg) Create a presentation based on our class theme (English).

Ymarferion llafar dyddiolDaily speaking + listening activities.

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. 

Each pupil has a reading book (Welsh and English) and they are expected bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod y tymor yma byddwn yn ysgrifennu: 

During this term we will be writing:

 • Ffeil o ffeithiau Fact File
 • Dyddiadur Diary
 • Llythyr / Letter
 • Dwyn i Gof Recount

 

Gramadeg / Grammar

Bydd y disgyblion yn dysgu am 

The pupils will learn: 

 • Y Collnod The Apostrophe
 • Berfau cryno Verbs
 • Dyfynodau Speech marks
 • Adferfau Adverbs
 • Negyddu brawddegau Negative sentence

 

Autumn Term

O fewn y tymor nesaf byddwn yn ffocysu ar y canlynolDuring this term we will be focusing on the following:  

 

DarllenReading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. / Each pupil has a reading book (Welsh and English) and they are expected to bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod y tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig o fewn y genre Dwyn i Gof ac Adroddiad / During this term we will be writing within the Recount and Report writing genres.

 

Gramadeg / Grammar

Bydd y disgyblion yn dysgu am / The pupils will learn:

 • Trefn yr Wyddor / Alphabetical order.
 • Atalnodi gan ddefnyddio priflythyren, atalnod llawn, ebychnod a gofynnod yn gywir/ Punctuation by correct use of capital letters, full stops, exclamation marks and question marks.
 • Defnyddio a deall swyddogaethau geiriau - enwau, berfau ac ansoddeiriau Understanding and use of words – names, verbs and adjectives.
 • Gofyn ac ateb cwestiynau'n gywir Asking and answering questions accurately.
Top