Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Digwyddiadau ac Ymwelwyr / Events and Visitors

Diwrnod y Llyfr 2022 / World Book Day 2022

Daeth pawb ynghyd yn eu gwisgoedd arbennig i ddathlu'r diwrnod pwysig yma.  Roedd yr amrywiaeth o awduron a theitlau llyfrau yn wych a cafodd bawb y cyfle i son yn fras am eu hoff lyfrau a'u hoff awduron.  Rhagorol Blwyddyn 5!  An important day where we all had a chance to dress up as our favourite book characters.  There was a huge variety in the with everyone having the opportunity to explain their book and author choice.  Excellent Year 5!

Dydd Gwyl Dewi 

Cafon ni ddiwrnod with ein bodd yn dathlu gydag Eisteddfod yn y dosbarth a dysgu am Gymru a’r Cymry. 

 

 

Dallaglio RugbyWorks

Cawsom fore bendigedig yn croesawi Britt a Dan o'r Dallalgio RugbyWorks.  Siaradon ni am effaith chwaraeon, ffitrwydd ac ymarfer corff ar ein teimladau a'n emosiynau cyn mynd allan i ddysgu llu o gemau iard a gemau tîm newydd wrth wella'n sgiliau pêl.  Diolch yn fawr iddyn nhw!  We welcomed Britt and Dan from the Dallaglio RugbyWorks to our class and spoke about how sport, fitness and physical exercise have an impact on our feelings and emotions.  We then went outside to experience a range of yard and team games whilst improving our ball skills.  A big thank you to them!

Yn ystod y flwyddyn byddwn yn elwa o ymweliadau gan Dan a Britt.  Byddan nhw yn ein cynorthwyo gyda'n ffitrwydd ond hefyd yn ein helpu gyda sgiliau fel datrys problemau, cyfathrebu  a gweithio fel tîm. / During this year we will benefit from visits from Dan and Britt.  They will help us improve our fitness whilst also working on our problem solving, communication and team working skills. 

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need Day

Eleni ein thema oedd Arwyr ac Archarwyr.  Cafon ni ddiwrnod arbennig yn codi arian ac yn dathlu diwrnod Plant Mewn Angen.  /  This year our theme was Heroes and Superheroes.  We had a fantastic time raising money and celebrating Children in Need Day.

Yr Wythnos Gymraeg / Welsh Week

 

Cafon ni wythnos arbennig yn dathlu popeth am Gymru.  Dyma flas i chi o'r gweithgareddau a'r tasgau. / We had a lovely week celebrating things about Wales.  Here is a taste of the activities and tasks.

 

 

Mr Phormula - bit-bocsyr / Mr Phormula - beat-boxer

 

Buodd y plant wrth eu bodd yn dysgu sut i 'bit-bocsio' gyda Mr Phormula. Am brofiad!  /  The children had a fabulous experience learning to 'beat-box' with Mr Phormula. 

Rap Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin 2021

Clocsio gyda Tudur / Clog dancing with Tudur

 

Blasu bwydydd o Gymru / Tasting foods from Wales

Bara brith, pice ar y maen a chocos Penclawdd / Bara brith, Welsh cakes and Penclawdd cockles

 

 

Top