Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau Adeg Cau - Activities during School Closure

Gweithgareddau ar gyfer Gorffennaf 2020 -

Activities for July 2020

Dyma'r set olaf o weithgareddau cyn gwyliau'r Haf. Am y tair wythnos nesaf byddwn yn canolbwyntio ar thema gwahanol bob wythnos. Byddaf yn parhau i anfon fideos rheolaidd (ar HWB) yn egluro ac yn cyflwyno rhai o'r gweithgareddau. Mwynhewch!

Here is the final set of activities before the Summer break. For the next three weeks we will focus on a different topic each week. I will continue to send regular videos (through HWB) explaining and introducing some of the activities. Enjoy!

Diolch yn fawr, 

Mrs Fewings 🌈😊

Gweithgareddau ar gyfer Mehefin 2020 -

Activities for June 2020

Annwyl rieni,
Dyma'r set nesaf o weithgareddau rydyn ni wedi'u paratoi ar gyfer y plant. Ein thema ar gyfer y mis yw Trafnidiaeth 🚗🚌🛴🚲🚄✈️🚁🛳. Byddwn yn anfon e-byst rheolaidd yn cyflwyno'r gwahanol weithgareddau hyn ac yn egluro i chi a'r plant beth i'w wneud. Cyflwyniadau byr fyddan nhw. Cofiwch edrych ar eich e-byst HWB yn rheolaidd i weld y fidoes.
Gobeithio eich bod chi gyd yn iach.
Diolch,
Mrs Fewings 😊🌈

Dear parents, 
Here are the next set of activities we have prepared for the children. Our theme for the month is Transport
🚗🚌🛴🚲🚄✈️🚁🛳. We will be sending regular e-mails introducing these different activities and explaining to you and the children what to do. They will be short introductions. Please remember to check your HWB e-mails regularly to see the vidoes. 
I hope you are all well. 
Diolch, 
Mrs Fewings 😊🌈

Gweithgareddau ar gyfer Mai 2020 - Activities for May 2020

🌈 Neges oddi with Staff y Cyfnod Sylfaen - Message from Foundation Phase Staff 🌈

Still image for this video

🌈Neges oddi with Staff CA2 - A message from KS2 Staff 🌈

Still image for this video
Gweithgareddau Mawrth ac Ebrill 2020 - Activities for March and April 2020.

Rydyn yn ddiolchgar iawn o fod wedi gallu dysgu eich plant chi hyd yn hyn, mantesiwch ar y cyfle i dreulio amser gyda’ch plant yn y ty yn cwbwlhau gweithgareddau hwylus, yn ystod yr adeg anodd yma. Diolch am eich cefnogaeth yn ystod y flwyddyn, edrychwn ymlaen i weld y plant unwaith eto pan fyddwn yn ôl yn yr ysgol. Mrs Owen a Mrs Fewings 💖

 

We feel privileged to have been able to teach your children up until now, take advantage of this time you have at home to spend with your children, completing some fun activities we have prepared. Thank you for your support over the last year, we wish everyone well during this difficult time and look forward to seeing the children again, once we are back in school. Thank you Mrs Owen & Mrs Fewings 💖

Top