Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Darllen - Reading

 Tric a Chlic  

Newyddion cyffrous iawn!❗️❗️❗️❗️

Mae holl lyfrau cynllun darllen Tric a Chlic bellach ar gael ar-lein. 

Cliciwch ar y ddolen isod. Cliciwch ar 'I'r dudalen llyfrau'. Cofrestrwch a mewngofnodwch i gael mynediad i'w holl lyfrau am ddim! 

Some very exciting news! ❗️❗️❗️❗️

All of the Tric a Chlic reading scheme books are now available online. 

Please click on the link below. Click on 'Go to the Books'. Simply sign up and login to access all of their books for free!

Isod mae dolenni i fidoes rhagorol gan Peniarth (Cyhoeddwr y Cynllun Tric a Chlic) o bob sain unigol sy'n cael ei chyflwyno, fel y byddem ni yn yr ysgol. Mae gan bob dolen fideo ar gyfer pob llythyren yn y set.

Below are links to outstanding vidoes from Peniarth (Publisher of the Tric a Chlic Scheme) of each individual letter sound being introduced, as we would in school. Each link has a video for every letter in the set. 

 

Dewch o hyd i liw'r pecyn y mae eich plentyn arno ar hyn o bryd a dilynwch y fideos. Yna symud ymlaen i'r lliw nesaf.

Find the colour of the pack your child is currently on and follow the videos. Then move on to the next colour. 

1.Tric a Chlic Melyn – r, a, p, t, h, e, m, c, y

2.Tric a Chlic Glas – w, th, l, g, b, o, n, s

3.Tric a Chlic Gwyrdd – u, i, ll, ch, d

4. Tric a Chlic Pinc- f, rh, dd, j, ff

 

Melyn – cap, mam, het, tap, mat, car, map, ham.

Glas – bws, pen, bath, bag, mwg, wal, cath, nos

Gwyrdd – sach, cwch, coch, mul, dol, dis, pwll, moch

Pinc – ffon, sedd, fan, sudd, rhaff, fet, jam, rhes

Amser Story - Story Time

Dyma ddolenni i ddwy sianel You Tube, 'Amser Stori Twinkl' ac 'Amser Stori Atebol. Mae'r rhain yn fideos hyfryd o straeon Cymraeg yn cael eu darllen.

Here are links to two You Tube channels, 'Amser Stori Twinkl' and 'Amser Stori Atebol. These are wonderful videos of Welsh stories being read. 

Dyma ddolen (Saesneg a Chymraeg) i wefan Book Trust lle gallwch ganu a dysgu Hwiangerddi a rhigymau Rhif yn Gymraeg. 

Here is a link (English and Welsh) to the Book Trust website where you can sing along and learn Welsh Nursery Rhymes and Number rhymes. 

❗️Os gwelwch yn dda dewch o hyd i'r amser i ddarllen stori neu i ddarllen (neu ganu) hwiangerdd gyda'ch plentyn pob dydd. Diolch

Please find the time to read a story or to read (or sing) a nursery rhyme with your child everyday. Diolch❗️

Top