Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 6

             

Croeso i dudalen Blwyddyn 6 lle cewch newyddion a gwybodaeth am ddosbarthiadau Mr Owen a Mrs Parkhouse. Dyma'n themau am y flwyddyn.

Welcome to Blwyddyn 6's webpage where you'll find news and information about Mr Owen and Mrs Pakhouse's classes. Here are the themes for the year.

Cyngor Ysgol - Cyngor Eco 2014/15

    
                                 
                           

                                 

Limos Bl 6

 

Roedd Blwyddyn 6 yn ddigon ffodus i fynd ar eu limos unwaith eto y flwyddyn yma. Diolch yn fawr iawn i'r CRA am drefnu popeth!

 

Bl 6 got to go on the Limos again this year thank to the hard work and the kindness of the PTA. Thank you very much!

Limos Bl 6

Still image for this video

Limos Bl 6

Still image for this video

Trip Penbre

Cafwyd Trip arbennig iawn eto i Benbre y flwyddyn hon gyda'r haul yn tywynnu trwy'r dydd.

 

Another successful trip to Pembrey this year with the sun shining all day.

PC Bowen

Cafodd Blwyddyn 6 y cyfle i drafod nifer o bethau ynglyn a chyffuriau a diogelwch gyda PC Bowen yn ddiweddar. Diolch o galon i PC Bowen am ei waith arbennig gyda'r plant.

 

The brilliant PC Bowen came in to talk to us about drugs and related issues recently to keep our children safe. Thank you for the brilliant and informative session PC Bowen.

                                         

Dyma blant y dosbarth yn pobi cookies i fynd gartref! Here are Bl 6 baking cookies to go home!

Blwyddyn 6 a'r Sinema - Blwyddyn 6 at the Cinema

Aeth Blwyddyn 6 ar wibdaith i'r sinema ddydd Llun yma i wylio y ffilm Cinderella. Cafon nhw amser arbennig a sglods, selsig a hufen ia i ginio yn y dosbarth hefyd! Diolch o galon i Ffrindiau yr Ysgol am yr holl waith trefnu.

 

Blwyddyn 6 went to the cinema on monday to see Cinderella. They had a great time and had chips, sausage and ice cream in the class to finish. Thank you very much to Ffrindiau'r Ysgol for arranging everything. 

Ymweliad Maer Casllwchwr / Llwchwr Mayor Visits

 

Fe gafodd Blwyddyn 6 ymwelwyr arbennig y bore 'ma i gyflwyno ysgrifbinnau iddynt i ddymuno pob llwydiant iddynt yn Ysgol Gyfun Gwyr.Daeth Maer Casllwchwr y Cynghorydd Robert Smith a Mr Tony Davies i gael sgwrs gyda'r plant a chlywed perfformiad canu gan y plant.

 

Blwyddyn 6 had very special visitors this morning when Casllwchwr Mayor, Mr Robert Smith, also our Chair of our Governors, and Mr Tony Davies came to present them with special pens. They wished them all the best at Ysgol Gyfun Gwyr next year.

  

 

Edrychodd Blwyddyn 6 ar yr anifeiliaid mewn perygl ar draws y byd ac ystyried pam oedd cymaint ohonynt yn marw. Gan ddefnyddio y dail oddi ar lawr y warchodfa, aethant ati i greu gwaith celf dail yn y dosbarth. Edrychwch ar y campweithiau!

 

Blwyddyn 6 looked at endangered species across the world and considered why this is mainly our fault. They then went to the woodland garden to select leaves for their leaf artwork. Have a look at the masterpieces.  

 

http://www.wwf.org.uk/wildlife/

 

Cafwyd blwyddyn gofiadwy arall yn Llangrannog eleni chyda criw blwyddyn 7 Ysgol Gyfun Gwyr 2015/16 yn llawn hwyl ac asbri. Diolch i holl staff Gwyr am eu hymdrech dros yr wythnos a diolch i'r plant hefyd am ymddwyn mor arbennig a chael wythnos i'w chofio.

 

Another memorable year at Llangrannog with all the new friends, ice cream and fun activities you could wish for. Thank you to all the Gwyr staff for their endeavour and thank you to the children who behaved so brilliantly over the week.

    

                                                                      

                   

                               

   

Aeth diwrnod Mabolgampau 2015 yn ddiffws a llwyddiannus iawn er gwaethaf y tywydd tamp. Llys Eynon ddaeth i'r brig ac roedd cystadlu brwd gydol y dydd. Diolch i bawb yn rieni, staff a phlant unwaith eto am eich cefnogaeth gyda'r diwrnod. Ewch i bori trwy'r lluniau isod.

 

The 2015 Mabolgampau Day went swimmingly again this year despite the damp conditions. Llys Eynon came out on top after a day of fierce competing. Thank you to all the parents, staff and children with making the day so much fun. Have a browse through the photos below.

 

                

             

 

Rhai o'r dosbarth yn dilyn cyfarwyddiadau manwl i ddatrys problemau gyda Cyfaint, Cynhwysedd ac Arwynebedd. Diolch i Mr Jenkins o Ysgol Gyfun Gwyr am ei sesiwn mathemateg hefyd

 

Some of the class following instructions to solve Capacity, Surface Area and Volume challenges. Thanks to Mr Jenkins from Ysgol Gyfun Gwyr for his maths session too.

 

Cafodd y dosbarth gyfle i gynnal arbrawf gwyddoniaeth llawn yn edrych ar effaith gwres ar furum. Cafon nhw hefyd y cyfle i goginio bara!

 

We conducted science experiments with yeast and water to look at the C02. We also made some bread!

Coke a Mentos

Still image for this video

Mabolgampau Rhys Williams Sport Day

Cafodd yr adran Iau y pleser o gwrdd yr athletwr proffesiynnol Rhys Williams, mab y gwibiwr enwog i dim rygbi Cymru J.J. Williams. Yn ystod sesiwn ymarfer ar gyfer mabolgampau'r ysgol daeth Rhys i sgwrsio gyda'r plant. Pob hwyl i bawb yn y mabolgampau wythnos nesaf.

 

The juniors met the professional athlete Rhys Williams, son of the former Wales winger J.J. Williams, during a sports day practice run. All the best to everyone competing in the sports day.

Llwyddiant ar y Maes Criced - Success on the Cricket Field

 

Llongyfarchiadau mawr i dim criced yr ysgol am ennill twrnament yng nghlwb criced Gorseinon yn ddiweddar.

 

Massive congratulations to the cricket team for winning the recent cricket tournament.

Gwaith Cynhwysedd - Capacity Workshop

 

Cawsom gyfle yn yr haul i gynnal gweithgaredd gynhwysedd gyda Mrs George. 

We had an opportunity to have a capacity workshop in the sun with Mrs George

Llwyddiant i'r Ardal / District Success

 

Llongyfarchiadau i fechgyn Bl 6 am gynrhychioli yr ardal mor arbennig o dda yn ffeinal y bowlen yn erbyn Islwyn. Gem agos a perfformiad arbennig.

 

Congratulations to the Bl 6 who performed brilliantly for Llwchwr District against Islwyn in the Bowl Final, you've made the whole school proud.

Bargen Sion

Still image for this video

                      

Alex a Lowri

Still image for this video

Bethan

Still image for this video

Jayden a Joseff

Still image for this video

Dyma flwyddyn 6 yn creu Tapin Tuduraidd gan gynllunio, dylunio a chreu eu dyluniadau lliwgar.

Here's Blwyddyn 6 creating their Tudor Tapestries with their own design and colours.

Gemau Cyfeillgar Penyrheol

 

Diolch o galon i Ysgol Penyrheol am y gemau pel-rwyd a phel-droed cyfeillgar nos Fercher 25/03/15. Gemau agos a digon o hwyl.

 

Thanks to Ysgol Penyrheol for the friendly netball and football games last night 25/03/15. Close an fun games!

Gweithdy Ffensio - Fencing Workshop

 

Daeth Steve o'r 'Celtic Mini Fencing Club' i hyfforddi Bl 6 gyda gweithdy Ffensio heddiw. Cafwyd cyfle i weld datblygiad y cleddyf dros y blynyddoedd a chyfle i ffensio yn eryn ein gilydd - diolch yn fawr Steve. Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wbodaeth am y clwb ffensio.

 

Steve from the Swansea Celtic Mini Fencing Club came to show us how to fence today. He gave us a quick history of the sword before giving us an opportunity to fence against each other. Check out their website below.

 

http://www.celticminifencingclub.co.uk/

Ffensio Bl 6 Mr Owen

Still image for this video

Gweithdy Ffensio Mrs Parkhouse

Still image for this video

 

Cafwyd gwasanaeth cyffrous iawn ddydd gwener 20/03/15 pan gafodd y plant gyfle i weld y diffyg haul trwy sbectol arbennig. Roedd sgrin fawr yn y neuadd a fe wylion ni glipiau newyddion Cymraeg i wybod sut i fod yn ddiogel, edrychon ni ar Apps Solar Walk a Night Sky i edrych ar y gwyddoniaeth a cafodd pawb gyfle i edrych trwy sbectol arbennig neu ar eu cardiau gwylio. Ewch ar y linc isod i weld yr holl luniau.

 

We had a very exciting assembly this friday 20/03/15 where the children had the opportunity to see the solar eclipse. On the big screen in the hall, Mr Jones showed o few instructional videos on how to be safe, we walked through the solar system using the Apps Solar Walk and Night Sky, before looking at the eclipse through special glasses. Click on the link below to see all the pictures.

 

http://www.yggpontybrenin.com/galeri-gallery/

Fe fuodd Blwyddyn 6 ar drip i Blasdy Cll Edwards Pritchard i gwrdd ac aelodau o'r staff, cymeryd rhan mewn gweithgareddau ac ymlwybro trwy'r plasdy. Cafon ni'n cyfle i weld teclynnau y barbwr llawfeddyg, bywyd plant a bywyd o fewn y tŷ. Ewch i weld y lluniu isod ac ewch i weld y wefan.

 

Blwyddyn 6 went on a day trip to Llancaiach Fawr to see Cll Edward Pritchard and family. They took part in the Barber Surgeon, Children's Lives and House Tours activities. Check out the photos below and Llancaiach's website.

 

http://your.caerphilly.gov.uk/llancaiachfawr/content/welcome-llancaiach-fawr

Yn defnyddio y sgrin CTouch, gwisgoedd arbennig a'r app gwych 'Brushstroke' fe greon ni y portreadau anhygoel yma o'r cyfnod Tuduraidd - mwynhewch!

Using the CTouch screen, Tudor clothes and the brilliant app 'Brushstroke' we created these amazing Tudor Oil Paintings of ourselves!

                                               

Dyma blant ein dosbarth wedi gwisgo lan ar gyfer Comic Relief - Here we are in our Red for Comic Relief

Diwrnod Rhyngrwyd Diogel - Safer Internet Day

 

Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngrwyd Diogel (10/02/15) fe wnaeth Blwyddyn 6 baratoi fideo arbennig i'n helpu i fod yn ddiogel arlein. Cawsant hefyd gyfle i greu posteri ar sut i fod yn ofalus a diogel ar y rhyngrwyd. Cliciwch ar y ddolen isod i fynd i dudalen E-Ddiogelwch yr ysgol.

 

As part of Safer Internet Day (10/02/15) Blwyddyn 6 prepared a very special video to help us to work with each other to be safer on the internet. They also created posters on how to be safe online. Click on the link below to go the E-Safety school page.

 

http://www.yggpontybrenin.com/e-ddiogelwch-e-safety-2/

E-Ddiogelwch YGG Pontybrenin E-Safety

Uploaded by YGGPontybrenin on 2015-02-27.

Llwyddiant yn Nhwrnament yr Urdd - Urdd Rugby Success

 

Llongyfarchiadau i'r tim rygbi ar eu llwyddiant yng nghystadleuaeth yr Urdd yn ddiweddar. Fe fyddant yn mynd ymlaen i gynrhychioli'r sir yn Aberystwyth. Pob lwc iddyn nhw.

 

Congratulations to the rugby team on their triumphant performance in the Urdd tournament. They'll be representing the county in Aberystwyth. All the best!

 

Dyma ni'n creu portreadau Tuduraidd yn defnyddio App Brushes ar yr iPad a rhosynau Tuduraidd gyda Mrs Davies.

We made Tudor Portraits using the Brushes App and some Tudor roses with Mrs Davies.

Dyma ni yn gwisgo lan fel y Tuduriaid, defnyddio sgrin CTouch a chreu paentiadau Olew yn defnyddio yr app Brushstroke - Look at our amazing Tudor Oil Portraits made using the app Brushstroke

Reading Stars John Hartson

 

Cafodd rhai o fechgyn Blwyddyn 6 sypreis arbennig ddydd Iau 12/2/15 pan aethon nhw i ysgol Login Fach i gwrdd a'r arwr pel-droed John Hartson. Cafon nhw gyfle i ofyn cwestiynnau a chwarae gemau gyda John a'r neges oedd - mae darllen yn helpu yn yr ysgol. Diolch yn fawr John - plant hapus iawn ar ddiwedd hanner tymor.

 

Some Blwyddyn 6 boys got a brilliant surprise on Thursday 12/02/15 when they went to ysgol Login Fach to meet the footballing legend John Hartson. They had the opportunity to ask him a few questions a they played a few games. His message was - reading really does help in school. Thanks a million to the big man - very happy children at the end of term.

Yr Anthem

Still image for this video

  

 

                   

      

Rap Harri VIII

Uploaded by YGGPontybrenin on 2015-02-06.

Uploaded by YGGPontybrenin on 2015-02-06.

Uploaded by YGGPontybrenin on 2015-02-06.

Uploaded by YGGPontybrenin on 2015-02-06.

Cwis Llyfrau 2015

 

Pob lwc i'r pedwar yma fydd yn cystadlu yn y cwis llyfrau dydd gwener yn Ysgol Gellionnen.

All the best of luck to these four who will be competing in the Book Quiz on friday in Gellionnen.

8 Ymddygiad Darllen

 

Rydym wedi bod yn defnyddio post-its i ddadansoddi gwybodaeth am herwyr a lladron pen-ffordd. 

We've been using post-its to analyze thiefs and tyrants of the Tudor age.

 

Stori '500 Words' BBC Radio 2 - A Soldier's Diary

 

 

A Soldier's Diary

 

I was a young lad when I first joined the army. I was only  17. I volunteered for the army in 1914 when the war started. They said “You will be fighting for your

King and Country”. That was when everybody was proud.

We went out as a glorious Battalion, all as pals, but as soon as people started being killed, everyone had a glum look on their face, like a the last rotten potato at the bottom of the bag.

Anyway, that was what Ma said in the letter. It has been almost two months out in France. The trenches are horrible, I hate them. I’m all cramped up like sardines in a tin. When I first came to the trenches it wasn’t as bad as it is now.

 

 Apparently if you go over the top you might never ever come back. But I’m lucky, I haven’t been over the top yet. Some of my pals have come back alive, and they have told me how bad it was. I feel so bad for them. And then there is trench foot. That is cruel, far worse than busy lice. When the get you, we get a little candlestick “Pop, Pop, Pop” like little chestnuts. I haven’t got trench foot yet thank goodness. Most of my pals are dead Tom, Jerry, and Fletch. We have a nickname for the Germans – Jerrys.

 

 

It’s December 10th, wish I could be at home, I don’t like it out here. We never get warm food and almost all my pals are dead. We only ever eat vegetable soup and I’m sick of it.

 

It is December 20th and I am sick of this terrible war, I feel like running away but if I do that I will be a disgrace to my family, so I will just have to bare it. It is Christmas Eve and I don’t want to fight today because I just want to stop fighting. Tonight we started singing ‘Silent night Holy night’ and then the Jerry’s started singing it in German. It was a calm night and there was no shooting, no shells, no nothing we just slept.

 

Christmas day. Today I woke up and it was just a normal day in the muddy trenches, but it is Christmas day. At 9:00 exactly I went up the heaven’s ladder as if I was going over the top but I didn’t take my gun with me, I held my hands up as if I was asking them not to shot and then I saw a German soldier and he raised his hands just like me and we walked to meet each other and then we shook hands his name was Günther Heinz and we became friends. Later on we played football England vs Germany it was a good game Germany won 3-2. At about 3:00 the whistle blew and that meant we had to start fighting again. I enjoyed meeting Günther, he is a good man.

Erthygl Papur Newydd Hedd Wyn - Newspaper Article 

 

Dyma ddetholiad o erthyglau papur newydd o 1917 wedi'r newyddion am farwolaeth Hedd Wyn