Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Helpu eich Plentyn / Helping your Child

Helo! 

Dyma syniadau gallwch ddefnyddio wrth ddysgu o adref. Gobeithio gallant fod yn ddefnyddiol.

 

Hello! 

Here are a few ideas of activities to do whilst learning from home. I hope they will be useful. 

Ditectif Siâp! Roedd yr adnodd yma yn syml i greu. Pwrpas yr adnodd yw i'r plentyn defnydd fel chwyddwydr i ddod o hyd i'r siapiau 2D o amgylch y tŷ neu'r ardd. Shape Detective! This resource was easy to make at home. Purpose of this resource is for the child to use as a magnifying glass to find 2D shapes around the house or garden.

Bowlio Rhifau! Gallwch greu'r adnodd yma gan ddefnyddio hen boteli o'r tŷ, ac yna ysgrifennu rhifau o 1-10 arnyn. Defnyddiwch bêl i fowlio'r poteli i lawr. Sawl botel yr ydych wedi bwrw drosodd? Sawl un sydd ar ôl? Ysgrifennwch y rhifau yr ydych wedi bwrw drosodd ar y llawr tu allan gan ddefnyddio sialc, neu frwsh paent a dŵr. Neu gallwch chwarae tu fewn ac ysgrifennu'r rhifau ar ddarn o bapur gyda phaent neu bensiliau lliw. Cofiwch geisio ffurfio'r rhifau yn gywir a pharhau i ymarfer. Number Bowling! You can create this resource at home by using old bottles and writing numbers from 1-10 on them. Use a ball (maybe a tennis ball or a small ball) to try and hit as many bottles over. How many bottles have you knocked over? How many are left? Write the numbers that are written on the bottles you have already knocked over on the floor outside by using chalk or a paint brush and water. You could also play this game inside and practice writing using paint or coloured pencils. Remember to try your best to form the number correctly and don't give up.

Llyfr Llythyren!

Top