Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dysgu Awyr Agored / Outdoor Learning

Ar Ddydd Llun mae'r disgyblion yn cael y cyfle i ddysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth wrth fynd i'r warchodfa natur. Bydd angen 'Wellies' a dillad gwrth ddŵr ar gyfer y gweithgareddau yma. Mi fyddwn yn ymweld â'r warchodfa yn wythnosol os bydd y tywydd yn caniatáu. 

 

On Monday, our pupils have the opportunity to learn outside of the classroom in the school's nature reserve. Wellies and waterproofs will be required for these activities. We will be visiting the school's nature reserve weekly (weather permitting).

12.04.2021: Heddiw, gwnaethom ni ddefnyddio ein sgiliau o weithio fel tîm. Roeddem ni, i gyd, yn brysur wrth adeiladu lloches i bryfyn neu greadur o'n dewis ni. Roedd rhaid i'r lloches fod yn ddigon mawr i'r pryfyn / creadur a ddewiswyd i fyw ynddo. 

 

12.04.2021: Today, we used our skills of working as a team. We were all busy building a shelter for an insect or creature of our choice and the shelter had to be big enough for our chosen insect/creature to live in. 

22.03.2021: i baratoi ar gyfer y pasg, aethom ni ar helfa wyau pasg o gwmpas y warchodfa natur. Roeddwn ni, i gyd yn chwilotwyr chwilfrydig a llwyddon ni ddatrys y cliwiau er mwyn dateglu'r côd! 

22.03.2021: In preparation for Easter, we went on an Easter egg hunt around the nature reserve. We were all curious explorers and successfully solved different clues in order to crack the code!

23.11.2020 - Rydym wedi bod yn brysur yn chwilio am ddail Hydrefol er mwyn creu torch! 

 

23.11.2020 - We have been busy searching for Autumnal leaves in order to create our own wreath!

9.11.2020: Rydym wedi bod yn creu y Pabi Goch yn defnyddio deunyddiau naturiol a gwlan yn barod ar gyfer Dydd Y Cofio 2020.  

 

9.11.2020: We have been creating the Poppy by using natural materials and wool ready for Remembrance Day 2020. 

19.10.2020: Heddiw, roedd angen i bawb fod my chwilotwyr! Aethom ni ar helfa drysor gan chwilio am bethau gwahanol e.e rhywbeth gwyrdd, rhywbeth meddal, rhywbeth naturiol ac ati!
19.10.2020: Today, everyone had to be a searcher! We went on a treasure hunt and searched for a variety of different things e.g something green, something soft, something natural etc! 

05/10/2020: Pawb wrth eu boddau yn creu cacennau mwd! Cafon ni hwyl a sbri yn edrych am gynhwysion ac addurniadau amrywiol ar gyfer ein cacennau!! 

05/10/2020: Everyone thoroughly enjoyed creating mud cakes! We had a lot of fun searching for different ingredients and decorations for our cakes! 

28/09/2020: Rydym wedi bod yn brysur wrth chwilio am liwiau hydrefol o fewn y warchodfa! 

28/09/2020: We have been busy finding autumnal colours within the nature reserve! 

21/09/2020: Rydym wedi mwynhau creu rhifau gydag adnoddau amrywiol o fewn y warchodfa! 

21/09/2020: We have thoroughly enjoyed creating numbers using a variety of resources within the nature reserve!

Top