Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd/ Numeracy

Hanner Tymor - Tachwedd / Rhagfyr

(Half Term - November / December)

Yr hanner tymor yma byddwn yn edrych ar y canlynol (This half term we will be looking at the following):

 • Dysgu tablau hyd at 12 x 12  Learn times tables up to 12x12  e.e. Un dau yw dau,  dau dau yw pedwar, tri dau yw chwech.........
 • Amser : Faint o'r gloch yw hi?  Time: What is the time? Cloc 24 awr  / 24 hour clock               
 •  Darllen amserlenni (gwersi, bysiau) / Reading timetables  (lessons / buses) Mae'n chwarter wedi deg nawr, faint o'r gloch fydd hi mewn 26 munud ? / It is quarter past ten now, what time will it be in 26 minutes?                   
 • Canrannau / Percentages e.e. Beth yw 50% / 25% / 10% / 1% o £40? /         e. g.What is 50% / 25% / 10% / 1% of £40?                      
 • Y perthynas rhwng Canrannau, Degolion a Ffracsiynau / The relationship between Percentages, Decimals and Fractions. 50% = 0.50 = 1/2                                   25% = 0.25 = 1/4                                   75% = 0.75 = 3/4                                    10% = 0.10 = 1/10         

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg /

During this half term we will be focusing on the following during our maths lessons:

 

 • Dysgu tablau hyd at 12 x 12 / Learn times tables up to 12x12 e.e. Un dau yw dau,  dau dau yw pedwar,  tri dau yw chwech...
 • Ysgrifennu rhifau hyd at filiwn / Writing number to a million e.e. Pedwar miliwn  tri chant a phedwar mil saith cant dau ddeg tri   (4 304 723)  
 • Datrys ffracsiwn o rif / Finding the value of a fraction      e.e. 1/8 o 24 = 3   felly  5/8 o 24 = 15                     
 • Adolygu dulliau adio, tynnu, lluosi a rhannu (colofn a grid) /Revising addition, subtraction, multiplication and division methods (column and grid)                                             
 • Lluosi a rhannu gyda 10,100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 100     
 • Cymharu rhifau 1 a 2 lle degol / Comparing decimals   e.e. 1.2 a 1.12 
 • Defnyddio modd a chymedr / Using mode and mean
Top