Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwybodaeth a Dogfennau / Information and Documents

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 6 Miss Walker

Welcome to Miss Walker’s Year 6 Class

 

ThemaTheme

Mae ein thema yr hanner tymor hwn wedi’i seilio ar ein nofel dosbarth; ‘Cwmwl Dros y Cwm’Mae’r nofel yn adrodd hanes y trychineb ym mhwll glo Senghenydd yn 1913. Byddwn yn astudio  ‘Thema fach’ yn achlysurol yn ystod y flwyddyn er mwyn dathlu digwyddiadau amrywiol. 

Our theme this term is based on our class novel ‘Cwmwl Dros y Cwm’. The novel tells the story of the Senghenydd mine disaster in 1913. We will also be studying a ‘Mini theme’ at various times throughout the year to celebrate various events.  

 

Addysg GorfforolPhysical Education

Bydd gwersi addysg gorfforol eich plentyn yn cymryd lle tu fas arbob Dydd Mawrth. Bydd angen i’r plant i wisgo’u gwisg addysg gorfforol i’r ysgol – e.e crys-t, byrion/trowsus addas, siaced ar gyfer tu fas ac esgidiau addysg gorfforol. 

Your child’s P.E lesson will take place outsideevery Tuesday. The children are to wear their P.E kit to school – e.g shorts / tracksuit, trainers, t-shirt and a jacket for outside.

 

Cymorth CartrefHelp at Home

Ar wefan y dosbarth mae yna adran arbennig yn cynnig llawer o wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu chi i gynorthwyo’ch plentyn.  

On the class webpage there is a specific area listing useful hints and tips, as well as lists of websites that will help you to help your child.

 

  • Sillafu- Geiriau newydd yn cael eu dosbarthu pob Dydd Gwener. Bydd y geiriau yma hefyd i’w gweld ar wefan y dosbarth.

Spelling – New spelling words will be handed out every Friday. These words will also be available to view on the class’ webpage.

  • Tablau– Disgwylir i ddisgyblion Blwyddyn 6 ymarfer eu tablau yn rheolaidd.

Times Tables - Year 6 pupils are expected to practice their times tables regularly.

  • Darllen– Bydd eich plentyn yn derbyn llyfrau darllen (un Cymraeg ac un Saesneg) i ddarllen adref. Bydd yr athrawes ddosbarth yn gwrando ar eich plentyn yn darllen yn ystod yr wythnos. Cyfrifoldeb y disgybl yw i newid eu llyfrau.

Reading – Your child will receive reading books (one Welsh and one English) to read at home. The class teacher will listen to your child read during the week. It is the pupils’ responsibility to change their books.

 

 

Dysgu yn yr awyr agored  / Outdoor Learning

Bydd cyfle i ddisgyblion dysgu tu allan i'r ystafell dosbarth, gyda chyfleoedd i ddysgu yn warchodfa natur yr ysgol. Bydd angen 'wellies' a dillad gwrth ddŵr ar gyfer y gweithgareddau yma. Bydd amser penodol ar gyfer y dosbarth i ymweld â'r warchodfa pob ddydd Mawrth.

The pupils will have the opportunity to learn outside of the classroom, learning in the school nature reserve. The pupils will need wellington boots and waterproof clothing for these activities. There will be a specific time for the class to visit the reserve on a Tuesday.

 

Llyfrau DarllenReading Books

Bydd angen i’ch plant ddod âllyfrau darllen (un Cymraeg ac un Saesneg) i’r ysgol bob dydd. Bydd yr athrawes ddosbarth yn gwrando ar eich plentyn yn darllen yn ystod yr wythnos. Cyfrifoldeb y disgybl yw i newid eu llyfrau.

 Your child will need to bring their reading books (one Welsh and one English) into school with them every day. The class teacher will listen to your child read during the week. It is the pupils’ responsibility to change their books.

 

Byrbryd bore  / Morning snack

Gan fod yr awr ginio nawr yn hwyrach, o 12.30yp i 1.30 yp a dydy’r siop ffrwythau ddim ar gael, gallwch  ddarparu byrbryd iachus i’ch plentyn gan ei bod hi’n fore hir iddynt heb fwyd.  Bydd angen hefyd sicrhau fod ganddynt fotel o ddŵr i yfed yn ystod y dydd.  Gellir eu llenwi yn ystod y dydd petai angen.  

As the lunch hour is now at the later time of 12.30pm-1.30pm, you may wish to send in a healthy snack as the fruit shop is not available due the current restrictions.  Your child will need a water bottle each day.  This can be refilled in school as needed.

 

Nosweithiau Rhieni  / Parent Evenings

O ganlyniad i gyfyngiadau Covid-19, bydd noson rieni eich plentyn yn cael ei gynnal yn rhithiol trwy gyfrif Hwb eich plentyn.  Bydd gwybodaeth bellach i ddilyn.  

As a result of the Covid-19 restrictions, your child’s parents evening will be held remotely via your child’s Hwb account.  Details will follow shortly.

 

Bl 6: Cerdded adref  / Walking home

Os ydych yn dymuno i’ch plentyn gerdded adref yn annibynnol bydd angen i chi ddanfon nodyn i’r athro dosbarth yn cadarnhau eich dymuniad.  Bydd y nodyn yn cael ei gadw yn y dosbarth er mwyn i aelodau staff gyfeirio ato.   

If you wish your child to walk home independently you will need to put this in writing to the class teacher.  The note will be kept in class for all staff members to refer to it.

 

 

Ffônau Symudol  /Mobile Phones

Mae’r hawl gan eich plentyn i ddod â ffôn symudol i’r ysgol ond rhaid i’r ffôn aros ym mag eich plentyn trwy gydol y dydd.  Ni chaniateir y plant i ddefnyddio’r ffôn yn yr ysgol nac i dderbyn unrhyw alwadau yn ystod y dydd.  Bydd angen diffodd y ffôn unwaith mae’r plentyn o fewn gatiau’r ysgol a gall y ffôn fynd ymlaen wrth iddyn nhw adael ar ddiwedd y dydd.

Your child can bring a mobile phone to school however it must be kept in their bag throughout the day.  Your child will not be allowed to make or receive calls during the school day.  The phone must be turned off at the school gate on arrival and can be switched on when they leave. 

 

Llangrannog 

Rydym yn dal i aros am fwy o wybodaeth am y Cwrs Pontio yn Llangrannogeleni. Bydd mwy o fanylion i ddilyn.

We are still awaiting information regarding the Llangrannog Transition Course. Further details to follow.

 

Gwefan: www.yggpontybrenin.com

 

Trydar:  @PontybreninYGG

 

Diolch yn fawr,

Miss Walker

Top