Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau cyfnod cau / Activities during school closure

Dewiswch un gweithgaredd o bob adran bob wythnos.

Choose one activity from each section each week.

Gweithgareddau darllen / Reading activities

Disgriblio'r Gwanwyn (Describing Spring using Pictures)

Gemau Darllen Ar-lein (Online Reading Games)

Llyfrau Darllen (Reading Books)

Dweud a sillafu / Say and spell

Sgiliau darllen / Reading skills

Dewis llyfr a rhoi rheswm. / Choose a book and reason your choice.

Canfod ystyr geiriau anghyfarwydd./Find meanings for unfamiliar words.

Casglu geiriau diddorol. / Collect interesting words.

Rhagfynegi a mynegi barn. / Predict and express an opinion.

Gweithgareddau mathemateg a rhifedd / Mathematics and numeracy activities

 

Gwaith thema/ Theme work

Trafod Meddylfryd Twf gyda'ch plentyn / Discuss Growth Minset with your child

Gem y trychfilod / Minibeasts game

Sgiliau mapio / Mapping skills

Pobl sy'n newid y byd / People who change the world

Ardal allanol a gweithgareddau eraill / Outdoor area and other activities

Helfa'r Ardd 1 (Garden Hunt 1)

Helfa'r Ardd 2 (Garden Hunt 2)

Trysor yn yr Ardd (Treasure in the Garden)

Mathemateg yn yr Ardd (Maths in the Garden)

Top