Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwybodaeth pwysig/ Important information

Ymafer Corff / Physical Education

Bydd gwers Addysg Gorfforol ar ddydd Iau bob wythnos. Gofynnwn i'r plant ddod i mewn i'r ysgol yn eu cit os gwelwch yn dda.

Physical Education lesson will be on a Thursday each week. We ask the children to come in to school in their kit please.

 

Gwarchodfa/ Nature Reserve

Byddwn yn mynd i'r warchodfa natur bob dydd Iau. Cofiwch Wellies a chôt addas.

We will be heading to the nature reserve every Thursday. Please remember Wellies and a suitable coat.

 

Llyfrau darllen / Reading books

Rhaid i blant ddod â'u llyfrau darllen bob dydd gan y byddaf yn defnyddio unrhyw gyfle penodol i ddarllen gyda nhw. Cofiwch hefyd ddarllen gyda'ch plentyn gartref a thrafod y stori.

Children must bring their reading books each day as I will use any given chance to read with them. Please also remember to read with your child at home and discuss the story.

 

Sillafu/ Spelling

Bydd geiriau sillafu yn cael eu dosbarthu bob dydd Llun er mwyn ymarfer gartref ar gyfer ein cwis sillafu ddydd Gwener. Byddwch yn gallu dod o hyd i'r geiriau sillafu ar dudalen y dosbarth o dan yr eicon Sillafu.

Spelling words will be given out every Monday in order to practice at home for our spelling quiz on Friday. You'll be able to find the spelling words on the class page under the icon Spelling.

Ymweliad Blwyddyn 5 i Gaerdydd - Gorffennaf 2022 /

Year 5 visit to Cardiff - July 2022

Cyflwyniad Caerdydd / Cardiff Presentation

Top