Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau Mathemateg - Maths Activities

Dewiswch un pwnc ar gyfer pob wythnos.

Choose one topic per week.

 

 

Thema mis Mehefin.... Trafnidiaeth!

Our theme for June... Transport!

 

 

Sgiliau Rhif/Number Skills

 

*ffurfio rhifau, ymarfer cyfri ymlaen ac yn ôl i 20 ar lafar, cyfri gwrthrychau yn gywir, trefnu rhifau, un yn fwy a un yn llai, adio a thynnu/ Number formation, counting to 20 and back, counting objects accurately, number ordering, 

one more and one less, adding and subtracting

 

 

Didoli/Sorting

 

*Didoli a pharu gwrthrychau wrth adnabod tebygrwydd wrth chwarae. Medru esbonio'r hyn sy'n debyg neu'n wahanol.

 Sorting and matching objects and pictures by recognising similarities whilst playing - can be encouraged to talk about what is the same and what is different.

 

*Didoli a pharu gan ddefnyddio un (neu mwy) maen prawf/ Sort and classify objects using one (or more) criterion e.g colour, shapes etc.
Os yn hyderus, symud ymlaen i ddau faen prawf. If confident with sorting objects using one criterion, move on to two.

Sorting objects into one criterion before deciding to split them again, e.g. toy animals sorted into farm and not farm animals can be further sorted into birds and not birds. 

 

 

Dilyn Cyfarwyddiadau/Following Instructions

 

*Dechrau gwrando a dilyn cyfarwyddiadau dau-gam/ To follow two-step instructions for simple movements.

Dechrau â cyfarwyddiadu syml ymlaen/troi/yn ôl. Begin to understand the term 'turn' in two step instructions, e.g. 'march straight ahead... And turn' but not in a given direction.

 

Yna, os yn bosib, dechrau cyflwyno symud i'r chwith/dde.

Then, if possible, introduce and include left/right in instructions.

 

Arolwg a Chasglu Data/Surveys and Data Collection

 

*Cadw cofnod syml o niferoedd e.e un marc/llun ar gyfer pob gwrthrych/ Keeping simple records of quantities e.g one mark or picture to represent each object.

*Medru esbonio yr hyn mae eu cofnodion yn cynrychioli mewn modd syml/ Be able to explain in their own words that their record represents the number in the set.

 

 

Top