Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau Mathemateg/Maths Activities

Dewiswch un pwnc ar gyfer pob wythnos.

Choose one topic per week.

 

 

 

                       Ffurfio Rhifau/Forming Numbers

*Ymarfer adnabod ac ysgrifennu rhifau i 10,20 a thu hwnt/Practice recognition and writing of numbers to 10,20 and beyond.

*Ymarfer cyfeiriadedd a ffurfio cywir wrth ysgrifennu rhifanu/ Practice correct orientation and forming of numbers.

 

 

Cyfri/Counting

 

Syniadau Dyddiol a Sgiliau i'w hymarfer/Daily Ideas and Skills to practice

*Cyfri ymlaen ac yn ôl hyd at 10/20 a thu hwnt/ Counting on and back to 10/20 and beyond

*Tun Arian - annog eich plentyn i gau eu llygaid a gwrando ar sawl darn arian/botwm sy'n mynd mewn i'r tun arian/ Encourage your child to close their eyes and listen and count as you drop buttons/coins into a money box.

*Cymharu a threfnu rhifau hyd at 10 or 20/ Compare and order numbers up to 10 neu 20.

*Cyfri 10 gwrthrych yn ddibynadwy/ Counting 10 objects reliably.

*Deall bod sero yn golygu 'dim'/ Understand that zero means none.

*Caneuon/Songs -

 

Siâp/Shapes

*Adnabod siapiau syml 2D a 3D e.e cylch, sgwâr, triongl, petryal, ciwb, ciwboid, sffêr / Recognising simple 2D shapes and using 3D shapes in their play e.g circle, square, triangle, rectangle, cube, cuboid, sphere.

*Defnyddio geirfa syml i ddisgrifio siapiau e.e ymyl/crwn / Use of simple words to describe shapes e.g sides/round

*Defnydd o siapiau 2D a 3D o fewn gweithgareddau chwarae ac wrth greu lluniau neu modelau/ Use of 2D and 3D shapes within play, when drawing pictures and making models.

 

*Cyfrwch sawl un o bob siâp gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw o gwmpas eich tŷ...

Count how many of each shape you can find at home...

                              Adio/Addition

                Un yn fwy neu llai/One more or less

*Dangos ymwybyddiaeth o un yn fwy neu llai wrth chwarae/ Recognition of one more or less in their play.

*Dechrau deall adio syml/Beginning to understand simple addition.

*Ymarfer adalw un yn fwy/llai o fewn 10/Begin to recall one more/less within 10.

 

Top