Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau Awyr Agored - Outdoor Activities

Gweithgaredd 1

Ewch am dro i gasglu pethau naturiol (brigau, dail, blodau gwyllt, cerrig) ac yna ceisiwch ffurfio llythrennau eich enw. Ceisiwch gasglu nifer o wahanol liwiau a phosib i wneud eich enw edrych yn lliwgar! A fedrwch chi sillafu eich enw yn annibynnol? A fedrwch chi ffurfio enwau aelodau o’ch teulu yn gywir? Sawl enw gwahanol fedrwch chi greu gyda’r pethau rydych chi wedi casglu?

 

Activity 1

Go for a walk to collect natural items (sticks, leaves, wild flowers, stones) and try to form the letters of your name. Try to find as many bright items as possible to make your name look colourful. Can you spell your name independently? Can you form the names of your family members correctly?  How many different names can you create with the items that you found?

Dyma enghraifft: / Here's an example:

Gweithgaredd 2

Ewch ar helfa natur yn yr ardd/yn eich ardal leol/stryd i weld sawl wahanol flodyn/planhigyn fedwch chi ddarganfod. Gallwch yna ddidoli’r planhigion/blodau mewn i liwiau i lenwi olwyn lliw (Gallwch beintio un eich hunan ddefnyddio plât papur, neu argraffu’r enghraifft isod) Neu gallwch greu enfys liwgar gyda’r pethau rydych chi wedi darganfod.

 

GActivity 2

Go on a nature hunt in the garden/local area/street to see how many differnet flowers/plant you can find. You can then sort through the items that you found and create a nature colour wheel. (You can make your own wheel using a painted paper plate or you can print the example below). Or you can create a colourful rainbow with the items that you have found.

Dyma enghraifft: / Here's an example:

Gweithgaredd 3

Edrychwch ar y mat geirfa trychfilod isod, ac ewch i chwilio am fathau gwahanol o drychfilod yn eich ardal leol/yn yr ardd. Cyfrwch y nifer o wahanol drychfilod rydych wedi darganfod. Ydych chi’n gallu dysgu enwau’r trychfilod yma? Defnyddiwch y daflen waith isod i nodi sawl trychfil rydych chi wedi darganfod. Neu gallwch greu taflen eich hunain gan arlunio’r trychfilod rydych wedi dod ar draws. Trafodwch gyda’ch plentyn am y pethau rydych yn sylwi am y trychfilod hyn (sawl coes/patrwm/cymesuredd ayyb).

 

Activity 3

Look at the vocabulary mat below and try to find as many different species of minibeasts in your garden/local area as possible. Count the variety of minibeast that you have found. Can you learn the names of these minibeasts? Use the worksheet below to note how many minibeasts you have found. Or you may like to create your own minibeasts worksheet and ask your child to draw them instead. Discuss with your child the features of each mini beast (how many legs/pattern/symmetry etc).

Gweithgaredd 4

Defnyddiwch gasgliad o bethau naturiol o’r ardal allanol i greu trychfilod eich hunain. Sawl wahanol drychfil fedrwch chi greu? Dyma enghreifftiau i’w ddilyn, neu gallwch ddefnyddio eich dychymyg i greu trychfilod gwahanol.

 

Activity 4

Use a variety of natural items from your outdoor area to create your own minibeasts. How many different minibeasts can you create? Here is an example to follow, or you can use your imagination to create different ones.

Dyma enghraifft: / Here's an example:

Top