Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 4- Miss Walker

Yma, cewch yr holl wybodaeth sydd angen arnoch am yr hyn sydd yn digwydd yn nosbarth Miss Walker.

 

Here, you will find all the information you need about what's happening in Miss Walker's class.

Dros yr wythnos ddiwethaf rydym wedi bod yn defnyddio sgiliau mathemategol i gynllunio gwyliau tramor!

 

Over the past week we have been using our mathematical skills to plan a holiday abroad!

Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored

Outdoor Learning Week

 

Cawsom dywydd hyfryd ar gyfer archwilio’r warchodfa yr wythnos hon. Hyfryd oedd gweld y plant fel un gyda’r byd natur!

 

Luckily, the wonderful weather allowed us to explore the nature reserve this week. It was wonderful to see the pupils at one with nature!

Hawl y Mis

Right of the Month

 

Yr wythnos hon rydym wedi gwneud llawer o waith ar Hawl y Mis (Erthygl 27 - eich hawl i safon dda o fywyd). Fel dosbarth, trafodom y gwahaniaeth rhwng hawliau a rhywbeth rydych eisiau.

 

This week we have done lots of work on the Right of the Month (Article 27 - the right to a good standard of living). As a class we discussed the difference between rights and wants.
 

 

 

Pasg Hapus!

Happy Easter!

Wythnos Dylunio a Thechnoleg

Design and Technology Week

 

Tasg y disgyblion yr wythnos hon oedd i gynllunio a chreu pont a fyddai’n dal pwysau. Byddai Isambard Kingdom Brunel ei hun yn falch iawn o’r pontydd yma! 

 

The children’s task this week was to plan and create a bridge that would hold weight. Isambard Kingdom Brunel himself would be proud! 

Naid Noddedig

Sponsored Bounce

 

Diolch yn fawr i bawb a gasglodd arian ar gyfer ein naid noddedig. Roedd y plant wrth eu boddau ar y trampolînau!

 

Thank you to everyone who collected money for our sponsored bounce. The children were over the moon on the trampolines!

Basgedi Pasg

Easter Baskets

 

Rydym wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer gwyliau’r Pasg yn ein gwersi celf.

 

We have been busy preparing for the Easter holidays during our art lessons. 

 

 

Top