Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema / Theme

Gwanwyn 2020: Ein thema am tymor hwn yw 'Calon Lân'; thema yn ymwneud gyda Chymru. Croeso i chi rannu unrhyw wybodaeth neu adnoddau addas sydd gennych am y thema gyda'r dosbarth. Mynnwch ar unrhyw gyfleoedd i ymgymryd mewn profiadau yn ein gwlad bach ni!

 

Spring 2020: Our theme this term is 'Calon Lân'; a theme to do with Wales. Please feel free to share any relevant information or resources you may have about the theme with the class. Take advantage of any opportunities to explore our small, beautiful country!

 

Calon Lân (Hydref 2019)

(Autumn 2019)

Ar ôl edrych ar y gerdd 'Calon Iach' gan Gwenno Mair Davies benderfynon ni i greu fersiwn ein hun. Rhoddon ni'r ffocws ar sbwriel ac ailgylchu a gwnaethon ni ail-enwi'r gerdd yn 'Calon Lon'. Gobeithio gwnewch chi fwynhau canu'r gerdd i dôn 'Calon Lân'.

After looking at the poem 'Calon Iach' by Gwenno Mair Davies we decided to create our own verion. We put the focus on rubbish and recycyling and we re-named the poem 'Calon Lon'. We hope you enjoy singing our poem out loud to the tune of 'Calon Lân'.

Er mwyn paratoi ar gyfer Eisteddfod yr ysgol mae her wedi cael ei osod i ni. Rhaid i ni ddysgu pob pennill o'r anthem genedlaethol. Dyma fideo gyda'r geiriau i'ch helpu.

In preparation for the school Eisteddfod a challenge has been set for us. We must learn every verse of the national anthem. Here is a video with the words to help you.

Anthem Genedlaethol Cymru (Welsh National Anthem) - Hen Wlad Fy Nhadau

Anthem Cenedlaethol Cymru

1. Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,
Tros ryddid gollasant eu gwaed.

 

Cytgan:
Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad,
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r heniaith barhau.

 

2. Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd;
Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd,
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si,
Ei nentydd, afonydd, i mi.

 

3. Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed,
Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

Amgueddfa Wlân Cymru: Dyma ni wedi joio diwrnod o weithgareddau yn yr Amgueddfa Wlân.

National Wool Museum: Here we are having enjoyed a day full of activites at the Wool Museum.

Ein helynt yn yr Amgueddfa Wlân...

Still image for this video

Dyma ni'n brwsio mwy o wlân...

Still image for this video

Dyma ni'n gwehyddu...

Still image for this video

Ein Byd Rhyfeddol (Hydref 2019)

Our Incredible World (Autumn 2019)

Hydref 2019: Ein thema am tymor y Gwanwyn yw 'Ein Byd Rhyfeddol'. 

Byddwn yn gwneud ‘Themau Bach’ yn achlysurol yn ystod y flwyddyn er mwyn dathlu 

digwyddiadau amrywiol; gan ddechrau gyda pythefnos Cwpan Rygbi'r Byd rhwng 23.9.2019 - 4.10.2019. Gwlad cartref ein dosbarth yw Siapan 🇯🇵

 

Autumn 2019: Our theme for the Autumn term is 'Our Incredible World'. 

We will also be doing ‘Mini Themes’ at various times throughout the year to celebrate different events; starting with a Rugby World Cup fortnight between 23.9.2019 - 4.10.2019. Our class home nation is Japan 🇯🇵

Gweithgaredd Llais y Plentyn: Dyma ni'n cynnal sesiwn taflu syniadau am Stori'r Creu.

Pupil voice activity: Here we are brainstorming questions from the Creation.

Amgueddfa Abertawe: Dyma ni wedi mwynhau diwrnod o weithgareddau amrywiol ynghlwm a'r naturiaethwr Alfred Russel Wallace. Hefyd, gwnaethon ni fwynhau gwylio perfformiad Theatr na nÓg o'r 'Heliwr Pili Pala'.

Swansea Museum: Here we are having enjoyed a day full of exciting activites connected to the naturalist Alfred Russel Wallace. We also enjoyed Theatr na nÓg's performance of 'The Butterfly Hunter'.

Dysgu am Alfred Russel Wallace...

Still image for this video

Thema bach: Cwpan Rygbi'r Byd

Mini Theme: Rugby World Cup

Cymru v Georgia: Canu'r anthem cenedlaethol.  Wales v Georgia: Singing the national anthem.

Japan: Dysgu am lawysgrifen Kanji. Japan: Learning about the Kanji handwriting system.

Japan: Creu llyfrnod origami ein hun!  Japan: We created our own origami bookmarks!

Rwsia.MOV

Still image for this video

Rwsia: Ymarfer y ddawns Cossack.  Russia: Learning the Cossack dance.

Tango.MOV

Still image for this video

Yr Ariannin: Ymarfer y Tango.  Argentina: Practising the Tango.

Top