Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd / Numeracy

Hanner Tymor - Medi / Hydref

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg /

During this half term we will be focusing on the following during our maths lessons:             

 

 • Dysgu tablau hyd at 12 x 12 / Learn times tables up to 12x12     
  •  e.e. Un dau yw dau,  dau dau yw pedwar,  tri dau yw chwech .........                                                                                                              
 • Ysgrifennu rhifau hyd at gan mil / Writing number to a hundred thousand                            
  • e.e. tri chant a phedwar mil saith cant dau ddeg tri     -       304 723                                                                                                         
 • Adolygu dulliau adio, tynnu, lluosi a rhannu (colofn a grid) / Revising addition, subtraction, multiplication and division methods (column and grid)                                                                                                                                                                                                                  
 • Lluosi a rhannu gyda 10,100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 100                                                                                                                                                                                                                                                                 

Hanner Tymor - Tachwedd / Rhagfyr

 

Yn ystod yr hanner tymor yma rydym yn ffocysu ar y canlynol:

During this half term we are focusing on the following: 

 

 • Rhannu / Division - Rhannu yn defnyddio'r dull 'bus stop'. / Dividing using the 'bus stop' method.

 

 • Amser / Time - 
  • Darllen y cloc analog a digidol. / Reading the analog and digital cloc.
  • Beth yw'r gwahaniaeth rhwng amseroedd? / What's the difference between the times?
   • e.e. Os ydw i'n gadael yr ysgol am chwarter wedi tri ac yn cyrraedd fy nghartref am ddeg munud i bedwar, pa mor hir yw'r daith? / If I leave school at quarter past three and I arrive home at ten to four, how long is the journey?
  • Amserlenni / Time tables - Bysiau (buses) / Trenau (trains) / Trefn dydd (daily routine) / Ymweliad i'r sw (a visit to the zoo). 

 

 • Tablau / Times tables - Ymarferion dyddiol / daily chanting

 

 • Fracsiynau / Fractions - hanner / half, chwarter / quarter, treian / third, pumed / fifth

 

 • Talgrynnu / Rounding - i'r 10 / 100 / 1000 agosaf  - to the nearest 10/100/1000

 

Hanner Tymor - Ionawr / Chwefror

 

Yn ystod yr hanner tymor yma rydym yn ffocysu ar y canlynol:

During this half term we are focusing on the following: 

 

 • Adnabod a chategoreiddio trionglau

     ee Beth yw nodweddion triongl hafalochrog, isosgeles a thriongl ongl sgwar?

Defnyddiwch y wefan yma i'ch helpu: https://www.mathsisfun.com/triangle.html

 

 • Identify and categorize triangles

eg What are the characteristics of an equilateral triangle, isosceles and a right-angled triangle?

Use this site to help you: https://www.mathsisfun.com/triangle.html

 

 

 • Nodi siapiau cyfath a chyfiawnhau p’un a yw dau neu fwy o siapiau’n gyfath

 • Identify congruent shapes and justify whether two or more shapes are congruent

 

 • Datrys posau siâp. 

Gellir fynd ati i ddefndyddio tangramau i greu siapiau gwahanol ar y wefan hon:

https://www.tangram-channel.com/tangram-puzzles/

 • Solve shape puzzles.

Using tangrams to create different shapes can be used on this site:

https://www.tangram-channel.com/tangram-puzzles/

 

 • Defnyddio cyfesurynnau i bennu lleoliad

    ee Sut mae gosod cyfesurynnau? (x,y,) (3,2) (ar draws, i fyny)

Dyma wefan arbennig i'ch helpu i ymarfer: https://www.mathsisfun.com/data/click-coordinate.html

 • Use coordinates to determine location

eg How do I set coordinates? (x, y,) (3,2) (across, up)

Here is a special website to help you practice: https://www.mathsisfun.com/data/click-coordinate.html

 

 • Darllen, plotio ac ysgrifennu cyfesurynnau mewn un pedrant, e.e. (2,4)

    Am engraifft o hyn defnyddiwch y wefan uchod.

 • Read, plot and write co-ordinates in one quadrant, e.g. (2,4)

For an example of this please use the website above

 

Top