Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 a 4

Diwrnod e-ddiogelwch / Safer Internet Day

Ar Chwefror y 6ed, gwnaethom gyd-weithio gyda'n gilydd er mwyn creu cytundeb defnydd derbyniol ar gyfer defnyddio offer TGCh yn ddiogel yn yr ysgol.

On February the 6th, we worked together to create an use of agreement contract for using ITC equipment safely in school.

Hefyd, gwnaethom liwio profiadau ar-lein gan ddefnyddio lliw i gynrychioli'r ffordd orau o adlewyrchu sut bydden nhw'n gwneud i ni deimlo.

Also, we coloured online experiences by using colours to represent the best way of reflecting how these experiences made us feel.

Gweithdy 'Cadw'n Smart' / 'Keeping Smart' workshop

Daeth PC Hughes i ymweld â ni er mwyn codi ymwybyddiaeth am gadw'n smart ar-lein. Gwnaethom ddysgu llawer yn cynnwys cyngor ar sut i greu cyfrinair cryf! Cewch hyd i ddolen schoolbeat.org isod:

PC Hughes came to visit us to raise awareness of how to keep smart on-line. We learnt a lot including tips of how to create a strong password. You can find a link to the schoolbeat.org website below:

Arwyddo'r cytundeb/Signing the agreement

         

 

                                    

Er mwyn dwyn sylw i ddiogelwch ar y we, fuodd Blwyddyn 3 wrthi'n meddwl am reolau aur i gyfeirio atynt wrth ddefnyddio'r we yn ddiogel. Gwelir rhai o'u hawgrymiadau yn y pwynt pŵer isod #SID2017

In order to raise awareness for 'Safer Internet Day'  Year 3 thought of some golden rules. These rules will help us all use the Internet safely. Below you will see some of their suggestions via a PowerPoint presentation # SID2017

 

Top