Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrenned / Literacy

Gwersi Iaith y dosbarth / Classroom language work.

Y tymor yma byddwn yn edrych ar erthyglau papur newyddion, monologau a chwedlau Cymraeg. Siaradwch â'ch plentyn am y gwahanol genres hyn o ysgrifennu, bydd yn eu helpu i deimlo'n fwy hyderus yn yr ystafell ddosbarth i fwrw ymlaen ac ysgrifennu'n annibynnol.

 

This term we will be looking at news paper articles, monologues and welsh a fables. Talk to your child about these different genres of writing, it will help them feel more confident within the classroom to go ahead and write independently. 

 

Ymarferion dyddiol / Daily activities:

Darllen a sillafu (Reading and spelling)

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg neu Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. / Each pupil has a reading book (Welsh or English) and they are expected bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

 

Sillafu / Spelling

Yn ystod yr hanner tymor yma rydym yn canolbwyntio ar ein rhestrau sillafu personol.  Bydd gan eich plentyn restr sillafu  yn nodi'r geiriau sydd angen iddynt ddysgu. / During this half term we are concentrating on personal spelling lists.  Your child will have their own list of words to learn.

 

Dyma'r rhestrau / Here are the lists.

Top