Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Sêr yr Wythnos / Stars of the Week

Seren yr Wythnos / Star of the Week (11/11/22)

“Am arwain dathliadau Cwpan y Byd gyda chyfoeth o wybodaeth yn rhychwantu gwahanol wledydd a chyfandiroedd. Mae’r dosbarth yn un doethach gan ddiolch i dy fewnwelediad a charisma.”

''For leading the World Cup celebrations with a wealth of knowledge, spanning various countries and continents. The class is a wiser one thanks to your insight and charisma.”

Seren yr Wythnos / Star of the Week (28/10/22)

''Am sianeli dy aeddfedrwydd a dy ddawn greadigol i gyflawni disgrifiad pwerus a phortread trawiadol o Harriet Tubman, sy’n dangos dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth dwfn o Fis Hanes Pobl Dduon.”

''For channeling your maturity and creative prowess to achieve a powerful description and striking portrait of Harriet Tubman that shows a depth in understanding of Black History Month.”

Seren yr Wythnos / Star of the Week (21/10/22)

''Am wthio ffiniau disgwyliad yr wythnos hon trwy ychwamegu cymariaethau at frawddegau heb anogaeth. Gyda darlun hyfryd o Bontybrenin i orffen, gallet ddathlu wythnos ddisglair.”

''For pushing the boundaries of expectation this week, by adding similes to sentences without prompt. With an expert drawing of Pontybrenin to finish, you can celebrate a dazzling week.”

Seren yr Wythnos / Star of the Week (14/10/22)

''Am gymhwyso pob modfedd o dy ewyllys i mewn i waith dosbarth yr wythnos hon, trwy fynnu dealltwriaeth o bob tasg er mwyn cyflawni hyd eithaf dy allu. Am agwedd!”

''For applying every inch of your will to class work this week, by demanding an understanding of every task in order to achieve to the best of your ability. What an attitude!”

Seren yr Wythnos / Star of the Week (7/10/22)

''Am chwilio am her ym mhob maes o dy addysg, lle'r wythnos hon, gweithredaist ti y tu hwnt i ddyblu a haneru rhifau 2 ddigid i rai 3 a 4 digid. Mae dy awydd i wella dy hun i fodelu.''

''For searching for a challenge in every area of your education, where this week, you ventured beyond doubling and halving 2 digit numbers to 3 and 4 digit ones. Your determination to better yourself is to be modelled.''

Seren yr Wythnos / Star of the Week (30/9/22)

''Am godi i ddisgwyliadau Blwyddyn 3 mewn ffordd aeddfed, trwy gydbwyso'n berffaith chwerthin a phryd i gymhwyso dy hun, neu amser cydweithio ac annibyniaeth. Rwyt ti'n esiampl wych i weddill y dosbarth.''

''For rising maturely to the expectations of Year 3, by perfectly balancing laughter and when to apply yourself, or time for cooperating and independence. You are a fantastic example to the rest of the class.''

Seren yr Wythnos / Star of the Week (23/9/22)

''Am frwydro'n wydn trwy ein hwythnos gyntaf o waith ffurfiol gyda llaw chwith anghonfensiynol. Mae dy amharodrwydd i ildio i waith wedi'i haddasu wedi ein hysbrydoli'r wythnos hon.''

''For battling resiliently through our first week of formal work with an unconventional left hand. Your unwillingness to surrender to modified work has inspired us this week.''

Seren yr Wythnos / Star of the Week (16/9/22)

''Am adnabod her fathemategol ac am ddefnyddio sgiliau datrys problem er mwyn ei oresgyn. Mae dy arloesedd a dy wytnwch yn wyneb sialens i'w ganmol.''

''For identifying a mathematical stumbling block and for using problem solving skills to overcome it. Your resilience and innovation in the face of a challenge is praiseworthy.''

Seren yr Wythnos / Star of the Week (9/9/22)

''Am ddangos y ffordd trwy ddechrau Blwyddyn 3 gyda'r un cyfrifoldeb, angerdd ac ymwybyddiaeth o ddisgwyliad ag yn fy nosbarth ym Mlwyddyn 2. Diolch am osod y bar.''

''For leading the way by starting Year 3 with the same responsibility, passion and awareness of expectation as in my class in Year 2. Thank you for setting the bar.''

Top