Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema / Theme

'Astrix Yn Y Gemau Olympaidd' 

(Haf 2021 - Rhan 1 / Summer 2021 - Part 2)

 

 

'Little people BIG dreams: David Attenborough' 

(Gwanwyn 2021 - Rhan 2 / Spring 2021 - Part 2)

                

Gwelir MS Teams am fwy o fanylion.

See MS Teams for more information.

'Mae ein tŷ ni ar dân' 

(Gwanwyn 2021 - Rhan 1 / Spring 2021 - Part 1)

 

 

Gwelir MS Teams am fwy o fanylion.

See MS Teams for more information.


Thema: (Rhan 2) The skies above my eyes

 

Theme: (Part 2) The skies above my eyes


   

 

Hydref 2020: Mae ein thema olaf am dymor yr Hydref wedi'u seilio o gwmpas y llyfr 'The skies above my eyes'. Felly ffocws gweddill y tymor fydd y Gofod! 

Autumn 2020: Our final theme for the Autumn term is based around the book 'The skies above my eyes'. Therefore the focus for the remainder of term will be Space!

Thema: Genod Gwych a Merched Medrus

 

Tymor: Hydref / Autumn 2020

 

 

Mae ein thema ar gyfer tymor yr Hydref wedi'u seilio o gwmpas y llyfr 'Genod Gwych a Merched Medrus.' 

 

Our theme for the Autumn term is based around the book 'Genod Gwych a Merched Medrus.' 

 

 

O fewn y llyfr uchod, darllenom ni am Kate Bosse-Griffiths (Eifftolegydd enwog). Ar ôl darllen amdani roedden ni eisiau dysgu mwy am yr Aifft. Felly, dyma ni wedi gwisgo fel Eifftwyr hynafol yn barod am wibdaith rhithwir yng Nghanolfan Eifftaidd a chafodd i sefydlu gan y ferch fedrus.

 

In the above book, we have read all about Kate Bosse-Griffiths (a famous Egyptologist). As a result we were interested to learn more about Egypt. So, here we are dressed as ancient Egyptians ready for a virtual fieldtrip at the Egyptian Centre which was established by this great girl.

Dyma ni, yn ein gwisgoedd! Am ymdrech anhygoel gan bawb! 

 

Here we are, in our costumes! An incredible effort by everyone! 

Cynhalion ni gystadlaethau ar gyfer y wisg orau, y wisg mwyaf dyfeisgar a ffefryn y dosbarth. Dyma'r canlyniadau: 

 

We held competition for the best costume, the most creative outfit and the class favourite. Here are the results:

Mae un disgybl wedi bod yn brysur yn coginio Zalabia (Pwdin o'r Aifft). Diolch yn fawr!

 

One pupil has been busy baking Zalabia (Egyptian Dessert). Thank you!

Diolch i Luke yng Nghanolfan Yr Aifft am gyfeirio at Kate Bosse-Griffiths, am ddangos arteffactau amrywiol ac am ateb llond llaw o'n cwestiynau ni am fywyd yn yr Aifft hynafol.

 

Thanks to Luke at the Egyptian Centre for referring to Kate Bosse-Griffiths, for showing various artefacts and for answering a handful of our questions about life in ancient Egypt.

Top