Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymwelwyr ac Ymweliadau / Visitors and Visits

Diwrnod y Llyfr 2020 / World Book Day 2020

 

Cafon ni ddiwrnod wrth ein bodd yn dathlu'r diwrnod gyda gweithgareddau ymchwilio, dylunio llyfrnodau, adolygu llyfrau a chynllunio llyfrau ein hunain, ynghyd a gwisgoedd gorau y dosbarth.  Da iawn bawb!

We had a fabulous day celebrating the day doing research activities, designing bookmarks, reviewing books and designing our own books, including the best outfits of the class.  Well done everyone!

Dathliadau Dydd Gwyl Dewi / Saint David's Day Celebrations

 

Daethon ni, disgyblion Cyfnod Allweddol 2, at ein gilydd i ddathlu Dydd Gwyl Dewi yn Eisteddfod yr ysgol.  Cafon ni ddiwrnod wrth ein bodd yn canu ac yn perfformio ein pennill ni o 'Sosban Fach', holl benillion yr Anthem Genedlaethol a gwrando ar berfformiadau eraill.

The Key Stage 2 pupils came together to celebrate Saint David's Day.  We had a fantastic time at the school Eisteddfod singing and performing our own verse of 'Sosban Fach', all the verses of our National Anthem whilst listening to the performances of others.

 

💦💦Fe ddaeth ymwelydd o ‘Dŵr Cymru’ i fewn heddiw, i’n paratoi ar gyfer ein hymweliad yr wythnos nesaf/ A visitor from Welsh water came to prepare us for our visit next week. 💦💦

Ein hymweliad i Dwr Cymru Cilfynydd / Our visit to Welsh Water Cilfynydd

Jambori yr Urdd gyda Martyn Geraint

Bronwen Lewis 

Fel rhan o'n dathliadau Wythnos Cymreictod daeth Bronwen i wneud Gweithdy Cerddorol gyda ni.  Cafon ni amser wrth ein bodd yn cyfansoddi ac yn perfformio .

As part of the Welshness Week, Bronwen Lewis came to do a Music Workshop.  We had a fantastic time composing and performing.

Bronwen Lewis

Diwrnod Cwpan Rygbi'r Byd 2019

Disgo Pontio Gwyr

Eisteddfod yr Ysgol 2020

 

Etholiadau Swyddi Dosbarth / Class Roles Elections 2019-20
Twrnament Pel Fasged 2020 / Basket Ball Tournament 2020
Top