Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

e-Ddiogelwch / e-Safety

Diogelwch ar-lein yw bod yn ymwybodol o natur y bygythiadau posibl y gallech ddod ar eu traws wrth gymryd rhan mewn gweithgaredd dros y rhyngrwyd.

 

Yn Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gweithdrefnau ar-lein yr ysgol yn cadw plant yn ddiogel, ac i'w haddysgu am ddiogelwch ar-lein, yn yr ysgol a thu allan.

 

Er mwyn gwneud hyn mae angen cefnogaeth rhieni a gofalwyr arnom, rydym am annog trafodaethau agored a pharhaus am ddiogelwch ar-lein gartref/fel teulu. 

 

Online safety is being aware of the nature of the possible threats that you could encounter whilst engaging in activity through the internet. 

 

At Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin we are committed to ensure the school's online procedures keep children safe, and to teach them about online safety, in and outside of school. 

 

In order to do this we require support of parents and carers, we want to encourage open and ongoing discussions about online safety at home/as a family.

Adnoddau o Ddiogelwch Ar-lein Cenedlaethol. Adnoddau i gynnal sgyrsiau gwybodus am Ddiogelwch ar-lein gyda'ch plant. Mae yna wybodaeth am risgiau, cyfyngiadau oedran, ac awgrymiadau i rieni ar sut i gefnogi defnydd mwy diogel o'r ap/rhaglen. Isod mae detholiad o rai o'r apiau neu raglenni mwyaf poblogaidd.

 

Resoures from National Online Safety. Resources to hold informed conversations about online Safety with your children.There is information about risks, age restrictions, tips and hints for parents to support safer use of the app/programme. Mae'n ddrwg gennym ond mae'r adnoddau yma yn Saesneg yn unig. Below are a selection of some of the most popular apps or programmes. 

Canllaw Instagram i Rieni - Parents guide to Instagram

Canllaw Facebook i Rieni / Facebook check for Parents

Canllaw Snapchat i Rieni - Snapchat guide for Parents

Canllaw WhatsApp i Rieni - WhatsApp guide for Parents

Canllaw Trydar i Rieni - Twitter Guide for Parents

Top