Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd / Numeracy

Tymor y Gwanwyn

Spring Term

 

Y tymor yma byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

This term we will be focusing on the following within our mathematics lessons:

 

 • Ffracsiynau, Canrannau a Degolion / Fractions, Percentages and Decimals.
 • Cymarebau / Ratios
 • Modd / Mode
 • Cymedr/ Median
 • Amrediad / Range
 • Pictogramau / Pictograms
 • Siartiau Cylch / Pie Charts
 • Siartiau Bar / Bar Charts
 • Graffiau Llinell / Line Graphs
 • Ffactorau a Lluosrifau / Factors and Multiples
 • Y Calendr / The Calendar
 • Y Cloc Anolog / Analogue Clock
 • Y Cloc Digidol / Digital Clock
 • Trosi rhwng 12 a 24 awr / Converting between the 12 and 24 hour clock
 • Amcangyfrif amser gweithagreddau / Estimating the duration of activities

 

   

   

  Hanner Tymor Tachwedd/ Rhagfyr

  November / December Half Term

   

  Yr hanner tymor yma byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

  This half term we will be focusing on the following within our mathematics lessons:

   

  • Talgrynnu i'r 10, 100 a 1000 agosaf / Rounding up to the nearest 10, 100 or 1000.
  • Talgrynnu degolion / Rounding up with decimals.
  • Modd / Mode
  • Canolrif / Median
  • Cymedr / Median
  • Amrediad / Range
  • Rhifau sgwar / Square numbers
  • Rhifau cysefin / Prime numbers
  • Patrymau rhif / Number patterns
  • Lluosrifau a ffactorau / Multiples and Factors

   

   

  Hanner Tymor Medi/ Hydref

  September/ October Half Term

   

  Yr hanner tymor yma byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

  This half term we will be focusing on the following within our mathematics lessons:

   

  • Adolygu tablau hyd at 12 x 12 / Revising times tables up to 12 x 12.
  • Darllen ac ysgrifennu rhifau hyd at filiwn / Reading and writing numbers up to a million.
  • Ysgrifennu rhifau i 3 lle degol / Writing numbers to 3 decimal places.
  • Adolygu gwerth lle a chymharu maint rhifau / Revising place value and comparing number sizes.
  • Ymarfer dulliau adio a thynnu colofn / Practicing addition and subtraction methods (column and grid).
  • Ymarfer dulliau lluosi a rhannu colofn / Practicing multiplication and division methods (column and grid).
  • Lluosi a rhannu gyda 10, 100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 1000.
  • Adio a thynnu degolion / Adding and subtracting decimals. 

  Gwefannau Defnyddiol

  Useful Websites

   

   

  Ymarfer Tablau

  Times Tables Practice

   

  Mae angen i'ch plentyn ddysgu eu tablau hyd at 12 x 12.  Mae'r plant yn defnyddio'u tablau yn ddyddiol o fewn y gwersi Mathemateg.  Y ffordd orau i'w dysgu yw i adrodd y tablau yn defnyddio'r patrwm yma:

   

  "Un dau yw dau

     Dau dau yw pedwar

        Tri dau yw chwech..."

   

  Your child needs to learn their times table up to 12x12.  The pupils use their tables daily within Maths lessons.  The best way to learn them is to chant them using the above pattern. 

  Top